Czekolada gorzka — zdrowa słodkość

Czekolada gorzka — zdrowa słodkość

Czekolada jest zdrowa, potwierdzają to naukowcy. Ale tylko gorzka ma wartości odżywcze. Poprawia koncentrację, spowalnia proces starzenia, działa antynowotworowo i uwalnia w organiźmie endorfiny — hormon szczęścia.

Charak­terysty­czny smak i kolor nada­ją jej ziar­na. Najlep­sza jest ta, która zaw­iera pon­ad 80 pro­cent kakao. Im więcej kakao, tym mniej cukru. Kupu­jąc czeko­ladę, warto sprawdz­ić, czy w składzie nie ma syropu gluko­zowo-fruk­to­zowego, o którym pisal­iśmy już na zarana-mama.pl

Cocoa pod and cocao beans on the wooden table.


Czeko­la­da ale dla kogo?
Jedze­nie czeko­la­dy nie powodu­je gwał­townego skoku cukru we krwi, dzię­ki czemu po zjedze­niu kilku kostek nie mamy od razu ochoty pochłonąć całej tablicz­ki. To bard­zo ważne, zwłaszcza gdy ktoś jest na diecie i nieustan­nie cier­pi z powodu uczu­cia gło­du. Gorz­ka czeko­la­da ma nis­ki indeks glikemiczny dlat­ego bez obaw mogą ją jeść nawet cukrzy­cy. Zdaniem niek­tórych naukow­ców zjedze­nie 1–2 tabliczek gorzkiej czeko­la­dy tygod­niowo, skutecznie chroni przed udarem mózgu. Badacze już dawno udowod­nili, że hamu­je rozwój demencji i zmniejsza ryzyko choro­by Alzheimera. Jest też ide­al­na dla osób cier­pią­cych na migreny – łagodzi dolegli­woś­ci bólowe.

Mieszan­ka mnikroele­men­tów
Ciem­na czeko­la­da zaw­iera ważnych skład­ników: mag­nez, żela­zo, man­gan, a także selen, cynk i fos­for. Zaw­iera antyoksy­dan­ty, które chronią orga­nizm przed przed­w­czes­nym starze­niem i bard­zo korzyst­nie wpły­wa­ją na układ ner­wowy. Popraw­ia­ją pamięć, kon­cen­trację, wspier­a­ją także pracę mózgu. W gorzkiej czeko­ladzie zna­j­du­ją się też fla­wonoidy, które wspier­a­ją pracę ser­ca, uspraw­ni­a­ją przepływ krwi w całym orga­nizmie, także w mózgu. Gorz­ka czeko­la­da przy­czy­nia się też do obniże­nia ciśnienia tęt­niczego, reg­u­lu­je poziom cho­les­terolu we krwi.

Czeko­la­da a ciąża
Wyni­ki badań, opub­likowane przez por­tal The Glob­al Sourse of Sience News dowodzą, że kobi­ety w ciąży, które pod­jada­ją codzi­enne ok. 30 gramów czeko­la­dy, pozy­ty­wnie wpły­wa na płód. Dokład­niej, pręd­kość przepły­wu krwi przez łożysko jest więk­sza, co oznacza że dziecko jest lep­iej dotle­nione i lep­iej się rozwi­ja.

Czas na kawałek czeko­la­dy! 🙂

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz