Ciemieniucha u niemowląt. Jak skutecznie z nią walczyć?

Ciemieniucha u niemowląt. Jak skutecznie z nią walczyć?

by -

Ciemie­ni­ucha należy do najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych niemowlę­cych prob­lemów skórnych. Zazwyczaj pojaw­ia się w ciągu pier­wszych trzech miesię­cy życia i doty­czy nawet 70 proc. niemowląt. Choć nie jest groź­na, bez wąt­pi­enia nie wyglą­da este­ty­cznie.

 

Ciemie­ni­ucha spowodowana jest nad­mierną akty­wnoś­cią gruc­zołów łojowych zna­j­du­ją­cych się na skórze dziec­ka, które pro­duku­ją zbyt dużą ilość sebum. Przy­czyną nadreak­ty­wnoś­ci gruc­zołów jest pod­wyżs­zony poziom hor­monów mat­ki, które nie zostały jeszcze usunięte z orga­niz­mu malucha i przez pewien czas po porodzie po nim krążą. Gruc­zoły wydziela­ją łój, który następ­nie zasy­cha na głów­ce dziec­ka i tworzy na niej plamy o różnym nasile­niu.

Główne objawy ciemie­ni­uchy
Pod­sta­wowym objawem ciemie­ni­uchy, będącej mieszan­iną łoju oraz złuszc­zonych komórek naskór­ka, są ciem­nożółte plamy lub strupy o wyglądzie tłustych łusek. Zwyk­le wys­tępu­ją one na skórze głowy dziec­ka, lecz mogą też się rozprzestrzeni­ać, w związku z czym ciemie­ni­ucha na brwiach, czole, za usza­mi, przy nosie czy wokół ust nie powin­na być niczym zaskaku­ją­cym. Zdarza się, że plamy i strupy pojaw­ia­ją się również na szyi, ple­cach i okoli­cach pieluszkowych.

Lekarze i spec­jal­iś­ci przekonu­ją jed­nak, że ciemie­ni­ucha to tylko defekt este­ty­czny i nie musi być dla rodz­iców powo­dem do niepoko­ju. Zmi­any na skórze dziec­ka ani nie swędzą, ani nie bolą dziec­ka, przy czym warto mieć na uwadze, że w niek­tórych przy­pad­kach może dojść do zain­fekowa­nia skóry dotkniętej ciemie­ni­uchą. Zachowa­jmy czu­jność, gdy na skórze pociechy zauważymy zacz­er­wie­nie­nie i obrzmie­nie lub wys­tępu­jące zmi­any zaczną się sączyć. Tego typu symp­to­my należy skon­sul­tować z lekarzem, który może zle­cić bada­nia diag­nos­ty­czne.

Jak wal­czyć z ciemie­ni­uchą?
Chcąc szy­bko i skutecznie rozpraw­ić się z prob­le­mem ciemie­ni­uchy, najlepiej sięgnąć po sprawd­zone preparaty zmiękcza­jące, naw­ilża­jące i łagodzące podrażnioną skórę dziec­ka, które zmniejszą ryzyko nam­naża­nia się mikroor­ga­nizmów. Świet­nym rozwiązaniem będzie kom­plet­ny emolient o spec­jal­nej, hypoa­ler­gicznej for­mule, który jed­nocześnie przy­wraca równowagę skóry, sty­mu­lu­jąc jej regen­er­ację i utrzy­mu­jąc praw­idłową florę bak­teryjną.

W walce z ciemie­ni­uchą dobre efek­ty daje też naw­ilżanie skóry głów­ki dziec­ka oli­wką około 15 min­ut przed kąpielą. Dla uzyska­nia lep­szych rezul­tatów moż­na też przykryć główkę watą nasąc­zoną oli­wką i założyć na nią baweł­ni­aną cza­peczkę, dzię­ki czemu oli­wka jeszcze lep­iej się wchłonie. Po upły­wie kilku­nas­tu min­ut należy wyczesać łus­ki delikat­ną szc­zoteczką, a następ­nie umyć główkę szam­ponem. Uważa­jmy tylko, by nie trzeć skóry dziec­ka zbyt moc­no.

Co zro­bić, gdy ciemie­ni­ucha wraca?
Ciemie­ni­ucha przemi­ja zazwyczaj około trze­ciego miesią­ca życia, gdy sta­bi­lizu­je się pra­ca gruc­zołów łojowych. Mimo to w przy­pad­ku jej pojaw­ienia się staran­na pielę­gnac­ja głów­ki jest koniecz­na, ponieważ pow­stałe już łus­ki trze­ba usunąć. Zmi­any utrud­ni­a­ją skórze odd­y­chanie, co w późniejszym wieku może okazać się przy­czyną kłopotów z włosa­mi.

Kurac­ja trwa prze­cięt­nie do dwóch tygod­ni, przy czym zabie­gi należy pow­tarzać każdego dnia. Zdarza się, że ciemie­ni­ucha wraca i lecze­nie trze­ba zacząć od nowa. A jeśli po upły­wie około 14 dni zmi­any nie znika­ją lub nasi­la­ją się, powin­niśmy skon­sul­tować się z lekarzem.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz