8 kroków do wiosennego przebudzenia

8 kroków do wiosennego przebudzenia

by -

Krótkie, chłodne dni, mniej słoń­ca i waha­nia nas­tro­jów, spraw­ia­ją że masz ochotę, zapaść w zimowy sen. Oto 8 prostych sposobów, które obudzą w tobie wios­nę i dadzą energię nie z tej zie­mi.

  • Zawsze w stronę słoń­ca

Słońce zwięk­sza poziom sero­toniny – hor­monu szczęś­cia. Dlat­ego łap każdy jego promień. Poranek zacznij od roz­sunię­cia zasłon, rolet, czy shut­ter­sów. Kawę z mlekiem zamień na wodę z cytryną i kwad­rans ćwiczeń (wykon­aj kil­ka skłonów, przysi­adów oraz wymachów). Czy wiesz, że 15 min­ut gim­nasty­ki dzi­en­nie, wydłuża życie nawet o 3 lata! Łap każdy promień słoń­ca, np. w restau­racji czy kaw­iarni zawsze wybier­aj miejsce przy oknie.

  • Jedz zielone i… kolorowe

Sała­ta, pietrusz­ka, jar­muż, szpinak zaw­ier­a­ją mnóst­wo min­er­ałów i wit­a­min. Szczegól­nie bogate są w kwas foliowy, który wpły­wa na nasze dobre samopoczu­cie. Nie zapom­i­naj o owocach. Jed­na por­c­ja powin­na dostar­czać max. 120 kalorii. Banany to naty­ch­mi­as­towy zas­trzyk energii, pomarańcze są nat­u­ral­nym źródłem wit­a­miny C, zmniejsza­ją też poziom zmęczenia, grusz­ki zaw­ier­a­ją bor, to za jego sprawą łatwiej nam pra­cow­ać umysłowo. Jedz reg­u­larnie, przy­na­jm­niej 5 posiłków dzi­en­nie.

  • Zad­baj o ciało

Zrób przegląd kos­me­tyków i wybierz tylko te, które w momen­cie prze­jś­cia zimy w wios­nę sprawdzą się najlepiej. Ter­az najważniejsze jest naw­ilżanie: włosów (np. odży­w­czy szam­pon z ole­jkiem arganowym), skóry twarzy i ciała. Przed każdym wyjś­ciem na zewnątrz sto­suj krem ochron­ny. Wiec­zorem nie zapom­i­naj o zmy­ciu mak­i­jażu. Raz w tygod­niu zrób peel­ing (np. Peel­ing gom­mage z chińskim żeń-sze­niem z serii Plan­et Spa). Pij dużo wody.

  • Słuchaj wesołych utworów

Stwórz listę piosenek, z który­mi masz miłe sko­jarzenia, lubisz przy nich tańczyć, lub śpiewać pod prysznicem albo w samo­chodzie. Muzy­ka w zależnoś­ci od gatunku, może dzi­ałać koją­co, pobudza­ją­co lub wycisza­ją­co. Zna­jdź zło­ty środek i delek­tuj się muzy­czną ucztą.

  • Zaplanuj wakac­je

Tęsknisz za plażą i leże­niem pod palmą, a może marzysz o wypraw­ie ekstremal­nej? Sprawdź ofer­ty biur podróży oraz ceny biletów w wymar­zoną stronę świa­ta. Prze­jrzyj fora inter­ne­towe, blo­gi podróżnicze, potem kup prze­wod­nik. Czy­taj, wiz­ual­izuj urlop i odliczaj dni do wyjaz­du.

  • Poma­gaj innym

Nie ważne czy będziesz podawać posił­ki bez­dom­nym, czy czy­tać baj­ki dzieciom nieuleczal­nie chorym. Dzię­ki pra­cy jako wolon­tar­iusz­ka poz­nasz nowych ludzi i siebie samą. Odkry­jesz, że niesie­nie pomo­cy potrze­bu­ją­cym, daje ogrom­ną satys­fakcję i wewnętrzną siłę.

 

  • Wyjdź z domu

Po pros­tu zabierz siebie na spac­er bez wzglę­du na tem­per­aturę. Odrobi­na świeżego powi­etrza, dotleni mózg, poprawi kon­cen­trację i doda energii.

  • Nie zary­waj nocy

Dobry sen wyma­ga rutyny – stałej pory o której położysz się spać i zbudzisz. Po 17 bezsen­nych godz­i­nach człowiek zachowu­je się tak, jak­by miał 0,5 promi­la alko­holu we krwi. Dorośli powin­ni przesyp­i­ać ok. 7–8 godzin w ciągu doby. Jak zapewnić sobie dobry sen? Odd­ziel syp­i­al­nię od codzi­en­nych czyn­noś­ci, np.: jedzenia, oglą­da­nia telewiz­ji, rozmów tele­fon­icznych. Nie wykonuj żad­nych czyn­noś­ci związanych z pracą czy nauką w łóżku. Kiedy masz prob­lem z zaśnię­ciem, zawsze możesz pora­tować się relak­su­jącą mgiełką do poś­cieli.

Jeśli dotarłaś do tego frag­men­tu, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do wiosen­nej przemi­any. Kiedy najlepiej ją zacząć? Naty­ch­mi­ast, bo do kalen­dar­zowej wios­ny zostały dwa miesiące. Dzień po dniu, krok po kroku… Pamię­taj, że liczy się kon­sek­wenc­ja. Wyz­naczaj sobie cele łatwe do zre­al­i­zowa­nia. Nie pod­dawaj się. I dbaj o siebie, nie tylko na wios­nę. Powodzenia!

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz