Stres, jak nad nim panować?

Stres, jak nad nim panować?

by -

Stres należy współcześnie do jed­nej z najczęst­szych przy­czyn wielu chorób i sam jako taki stanowi poważną chorobę. Bowiem życie w ciągłym napię­ciu kończy się poważny­mi choroba­mi nie tylko fizy­czny­mi, lecz także psy­chiczny­mi. To trud­ny cichy zabój­ca, jed­nak moż­na z nim wal­czyć.

Depositphotos_17850329_l

Nieste­ty stres może odd­zi­ały­wać na wszys­tko – dokład­nie na każdą sferę życia: rodzin­nego, społecznego, zawodowego i zdrowia. Pon­ad­to stres ma wpływ na poziom cho­les­terolu, a stąd, wiado­mo, blisko do nad­ciśnienia, zawału czy udaru mózgu.

Adam Elżanows­ki, psy­cholog-ter­apeu­ta poz­naw­c­zo-behaw­io­ral­ny, mówi: Pod­czas pozostawa­nia pod wpły­wem stre­su przez dłu­gi czas nasz orga­nizm zaczy­na pro­dukować hor­mo­ny stre­su, a mózg wysyłać je w różne rejony orga­niz­mu, co może mieć wpływ na choro­by ser­ca, narządy płciowe, pracę wątro­by, skóry. Wtenczas spa­da również nasza odporność, częs­to cho­ru­je­my, co tylko pom­naża efekt dom­i­na, który początku­je stres. Powin­niśmy też wiedzieć, że to my inter­pre­tu­je­my sytu­ację jako zagraża­jącą, pod­czas gdy zdarza się, że jest ona neu­tral­na. To nasza oce­na sytu­acji początku­je cały pro­ces emocjon­al­ny, który wywołu­je pobudze­nie fizjo­log­iczne, w tym napię­cie mięśni, przyspiesze­nie pra­cy ser­ca, tęt­na, co w efek­cie pod­nosi poziom cho­les­terolu.

Właśnie dlat­ego nie moż­na dop­uś­cić do, aby to on władał naszym życiem. Stre­su z życia nie da się wye­lim­i­nować, będzie on nam towarzyszył zawsze, musimy to zaak­cep­tować. Powin­niśmy jed­nak zacząć pra­cow­ać nad tech­nika­mi panowa­nia nad nim w różnych sytu­ac­jach, aby za kil­ka lat zobaczyć, jakie poczynil­iśmy postępy.

Jak radz­ić sobie ze stre­sem na początku?

Gdy dopiero zaczy­nasz pra­cow­ać nad panowaniem nad stre­sem, musisz liczyć się z tym, że „zło­ty środek” zna­jdziesz metodą prób i błędów. Adam Elżanows­ki, psy­cholog-ter­apeu­ta poz­naw­c­zo-behaw­io­ral­ny, radzi: Na pewno powinieneś zacząć od zaprzes­ta­nia odry­wa­nia się od stre­su w sposób sztuczny i zupełnie nieter­apeu­ty­czny, czyli za pomocą alko­holu, innych uży­wek, objada­nia się lub głodzenia, syp­i­a­nia z przy­pad­kowy­mi ludź­mi, połyka­nia tabletek uspoka­ja­ją­cych itd. Takie zachowa­nia tylko pogłębi­a­ją prob­le­my. Zacznij od codzi­en­nego wysyp­i­a­nia się, reg­u­larnego upraw­ia­nia sportu, nawet wycisza­jącego i uczącego praw­idłowych tech­nik odd­y­cha­nia, jak pilates czy joga oraz zdrowego odży­wia­nia. Zawsze możesz zgłosić się po pomoc, aby nauczyć się innych tech­nik radzenia sobie ze stre­sem. Dowiedz się wtedy, czy np. two­je lęki są związane z konkret­ny­mi sytu­ac­ja­mi. Możesz nauczyć się wpły­wać na swój sposób myśle­nia, a tym samym zmienić zachowa­nia.

Wpływ stre­su na poziom cho­les­terolu

Szy­bko płyną­ca krew w twoim orga­nizmie za sprawą hor­monów stre­su powodu­je również szyb­sze bicie ser­ca, wzras­ta tęt­no. Taki stan, jeżeli utrzy­mu­je się dłu­go, spraw­ia, że orga­nizm się do niego przyzwycza­ja i zatrzy­mu­je w tym stanie nawet bez przy­czyny. Taka sytu­ac­ja wywołu­je zwięk­szoną pro­dukcję nośników energii w orga­nizmie, jak kwasy tłuszc­zowe i glukoza, a więc i tzw. złego cho­les­terolu – LDL, który jest m.in. odpowiedzial­ny za ich prze­trans­portowanie do tkanek. Nad­mi­ar cho­les­terolu odkła­da się w naczy­ni­ach krwionośnych, co powodu­je pow­stanie początków miażdży­cy (zwęże­nie tęt­nic, zamknię­cie naczyń krwionośnych). Poziom cho­les­terolu może więc skutkować także choroba­mi ser­ca lub zawałem.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz