Jaka pościel dla dziecka?

Jaka pościel dla dziecka?

by -

W łóżku spędza­my około jed­ną trze­cią życia. Małe dzieci jeszcze więcej, dlat­ego przed zaku­pem akce­soriów do syp­i­al­ni malucha, warto się upewnić czy są one dla niego bez­pieczne i wygodne. Pod­powiadamy na co zwró­cić uwagę.

pościel Ceba Baby
poś­ciel Ceba Baby

Bez­pieczeńst­wo
Dopa­suj grubość kołdry i mate­ri­ał poś­cieli do pory roku. Poś­ciel powin­na być mięk­ka i odd­y­cha­ją­ca. Dziecko nie powin­no się prze­grze­wać. Pamię­taj też o dobrze naciąg­nię­tym prześcier­a­dle. Doskonale sprawdza­ją się te, które mają wszytą gumkę. Dzię­ki niej prześcier­adło na pewno nie zsunie się z mat­er­a­ca. Koł­dra powin­na przykry­wać dziecko maksy­mal­nie do ramion. Najlepiej odsunąć poduszkę od górnej krawędzi łóż­ka, dzię­ki temu dziecko będzie mogło się swo­bod­nie przewracać w cza­sie snu i na pewno nie uderzy głową w łóżko.

pościel Ceba Baby
poś­ciel Ceba Baby

Tem­per­atu­ra

Ide­al­ną tem­per­atu­ra w poko­ju dziec­ka to 16- 20 stop­ni Cel­sjusza. Jeśli masz wąt­pli­wość czy dziecku nie jest za zim­no lub za gorą­co, dotknij jego brzusz­ka lub karku. Stopy i dłonie nie są dobrym miernikiem ciepła, ponieważ, krąże­nie u dziec­ka jest znacznie gorsze niż u dorosłych.

pościel Ceba Baby
poś­ciel Ceba Baby

Kom­fort
Najprzy­jem­niejsze dla delikat­nej skóry dziec­ka jest baweł­na. Wiado­mo, że gatun­ki bawełny są różne. Jeśli mate­ri­ał jest mięk­ki w dotyku dla dorosłego na pewno podob­ne odczu­cia będzie miało dziecko. Wybór wzorów i kolorów poszewek jest ogrom­ny. Zas­tanów się jakie moty­wy będą pasowały do sen­nej krainy two­jego dziec­ka. W początkowym okre­sie dziec­ka potrze­bu­je­my kilku kom­pletów poszewek, żeby w razie “wypad­ku” mieć inną na zmi­anę. W łóżeczku noworod­ka warto zamon­tować ochra­ni­acz na łóżeczko. Upewnij się, że wszys­tkie sznur­ki są cias­no zaw­iązane i nie wys­ta­ją do wnętrza łóżecz­ka.

3 KOMENTARZE

Dodaj komentarz