Moda na fit

Moda na fit

by -

Wszyscy dążymy do ideału jakim jest smukła syl­wet­ka. Moda na fit rozwi­ja się coraz bardziej i nic nie wskazu­je że da się ją zatrzy­mać. W całej gonitwie nie wol­no zapom­nieć, że dban­ie o siebie to nie tylko trend, ale także ukłon w stronę naszego zdrowia. Jesteśmy coraz bardziej świado­mi tego, co nam służy, a co szkodzi.

 

fit

Racjon­alne żywie­nie to gwaranc­ja zdrowia i dobrego samopoczu­cia. To także wspo­ma­ganie orga­niz­mu w pro­fi­lak­tyce otyłoś­ci i groźnych chorób. Nieod­zownym ele­mentem zdrowego sty­lu życia obok diety jest reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na. Grona świa­towych ekspertów zale­ca­ją, aby każdego dnia wykony­wać jakąś for­mę ruchu, która dotleni orga­nizm, wzmoc­ni serce, stawy oraz koś­ci i pomoże utrzy­mać właś­ci­wa wagę.

Czy­taj kupuj i jedz
Dostęp do mery­to­rycznych treś­ci, blogów znanych tren­erów i diete­tyków jest niezwyk­le prosty. To ogrom­ny skarb, który warto wyko­rzys­tać i wcielać korzystne zmi­any w życiu. Mody­fikację żywienia ułatwia­ją także coraz szerzej propagowane inic­jaty­wy zachę­ca­jące do świadomego kupowa­nia, czy­ta­nia etyki­et czy wybiera­nia właś­ci­wych pro­duk­tów spoży­w­czych. Wzrost zapotrze­bowa­nia na żywność dobrej jakoś­ci, generu­je pow­stawanie nowych miejsc, gdzie o takie pro­duk­ty nie trud­no. Prawdzi­we oblęże­nie przeży­wa­ją lokalne bazary, mar­kety ze zdrową żywnoś­ci czy małe sklepi­ki ofer­u­jące własne wyro­by. Mnożą się restau­rac­je wege­tari­ańskie i wegańskie czy miejs­ca ser­wu­jące potrawy bezg­lutenowe. Bowiem trady­cyj­na dieta obfi­tu­ją­ca w tłuszcze zwierzęce, a ubo­ga w błon­nik pokar­mowy czy jedze­nie przetwor­zonej żywnoś­ci naszpikowanej dodatka­mi to częs­to przy­czyny ros­nącej licz­by zachorować na nowot­wory, cukrzy­cę, choro­by ser­ca, osteo­porozę, alergie czy nad­ciśnie­nie tęt­nicze.

Ruszaj się!
W parze z racjon­al­nym żywie­niem idzie także przy­wiązy­wanie wagi do roli, jaką odgry­wa sport w życiu każdego z nas. Nie od dziś wiado­mo, że reg­u­larne ćwiczenia wzmac­ni­a­ją nasze serce, polep­sza­ją wydol­ność, poma­ga­ją zdrowo chud­nąć oraz popraw­ia­ją kondy­cję, nas­trój i ogólne samopoczu­cie. Nie dzi­wi już niko­go tłok na ścieżkach rowerowych, oso­by upraw­ia­jące jog­ging niemal w każdym miejs­cu czy pęka­jące w szwach klu­by fit­ness. Pol­s­ka postanow­iła ruszyć się z kanapy i akty­wnie spędzać wol­ny czas. Prozdrowot­nym zachowan­iom sprzy­ja­ją wszelkie inic­jaty­wy pode­j­mowane przez znanych tren­erów czy cele­bry­tów. Zakłada­ją oni autorskie blo­gi, prowadzą kanały video, na których prezen­tu­ją własne ćwiczenia. W ten sposób zachę­ca­ją nas do dba­nia o for­mę i kondy­cję.

Inter­ak­ty­wne wspar­cie
Pomoc­ne są także aplikac­je treningowe, ułatwia­jące mierze­nie efek­tów treningu, licze­nie prze­bieg­niętego dys­tan­su czy sza­cow­anie iloś­ci spalonych kalorii. To bard­zo przy­datne narzędzie, zwłaszcza w walce ze zbęd­ny­mi kilo­gra­ma­mi. Inter­net i nowe tech­nolo­gie sprzy­ja­ją także odchudza­ją­cym się, który prag­ną zmienić dietę. Najnowszą propozy­cją są aplikac­je diete­ty­czne ofer­u­jące zdrowe diety przy­go­towane przez diete­tyków. Jed­ną wyżej oce­ni­anych przez użytkown­ików jest DietMap. Aplikac­ja ofer­u­ją­ca zbi­lan­sowany plany żywieniowe diety trady­cyjnej, wege­tari­ańskiej czy bezg­lutenowej. To także szereg przy­dat­nych narzędzi, ułatwia­ją­cych wyra­bi­an­ie właś­ci­wych nawyków żywieniowych. Aplikac­ja umożli­wia wymi­anę posiłku, potrawy lub pro­duk­tu na taki, który nie wpłynie na założe­nia diety. Pon­ad­to pozwala dodać danie do ulu­bionych lub wymienić pro­dukt, na który aktu­al­nie nie mamy ochoty. Przy­datne okazu­ją się także kalku­la­to­ry, oblicza­jące wskaźni­ki BMI, WHR czy należną masę ciała. Kon­trol­er wagi dodatkowo unaocz­nia nam postępy diety i graficznej formie przed­staw­ia spad­ki wagi. Automaty­cz­na lista zakupów, którą generu­je­my na dowol­ny okres (od 1 do 7 dni) pozwala na uporząd­kowanie jadłospisu i ułatwia planowanie zakupów. Zawarte w niej pro­duk­ty poz­wolą na przy­go­towanie wszys­t­kich posiłków w naszym tygod­niowym jadłospisie.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz