Jak chronić malucha przed wiosennym przeziębieniem?

Jak chronić malucha przed wiosennym przeziębieniem?

by -

Zmi­ana pór roku to z jed­nej strony szansa na rozwinię­cie zdol­noś­ci poz­naw­czych dziec­ka i pobudze­nie jego cieka­woś­ci światem, a z drugiej – zwięk­szone ryzyko zła­pa­nia infekcji.

Jed­ną z najpowszech­niejszych i najm­niej przy­jem­nych dolegli­woś­ci, które mogą dopaść nas o każdej porze roku, jest ból gardła. Nietrud­no o niego szczegól­nie ter­az, gdy żeg­namy się z zimą i wita­my wios­nę. Nie bez powodu maw­ia się, że kwiecień jest przepla­tanką zimy i lata. Różnice ciśnienia, tem­per­atur i wilgo­t­noś­ci powi­etrza, z który­mi mamy ter­az do czynienia, spraw­ia­ją, że nasz orga­nizm się albo prze­grze­wa, albo wyz­iębia. Efekt? Osła­bi­e­nie, apa­tia, sen­ność, a do tego katar, kaszel i ból gardła.

Dziecko kon­tra wirus

Naj­gorzej, gdy objawy wiosen­nego prze­sile­nia dopada­ją nasze pociechy. Za oknem robi się coraz cieplej, słońce świeci coraz moc­nej, trawa się zie­leni i przy­ro­da budzi się do życia – po długich zimowych tygod­ni­ach spęd­zonych w domu aż chce się wyjść z maluchem na dwór i pood­dy­chać wiosen­nym powi­etrzem. Prob­lem w tym, że dziecko nie chce się baw­ić, ma negaty­wne nastaw­ie­nie, prze­jaw­ia niechęć do jedzenia i pokasłu­je. Do tego wkła­da głęboko palusz­ki do buzi i ma zacz­er­wienione gardło. To znak, że mogło dopaść je ostre zapale­nie gardła. O ile u dorosłych moż­na szy­bko podzi­ałać w takich przy­pad­kach domowy­mi sposoba­mi – płukanką wody z solą, inhalacją ole­jkiem eukalip­tu­sowym czy herbatą z mio­dem i cytryną, o tyle zwal­czanie infekcji gardła u dzieci nie jest takie proste.

Ból gardła u dzieci częs­to jest przy­czyną nagłego płaczu, gdy poda­je się im płyny – to o tyle prob­lematy­czne, że w okre­sie infekcji maluchy powin­ny pić szczegól­nie dużo, by naw­ilżać gardło i zapo­b­ie­gać odwod­nie­niu orga­niz­mu. Może­my w takich sytu­ac­jach zadzi­ałać obja­wowo i sięgnąć np. po prze­ci­w­bólowe czop­ki, jed­nak ich dzi­ałanie jedynie złagodzi ból, ale nie usunie jego przy­czyny. Dlat­ego przy zapale­niu gardła najlepiej sięgnąć po środ­ki uśmierza­jące ból i jed­nocześnie zwal­cza­jące stan zapal­ny. Najbez­pieczniejsze dla dzieci są preparaty wypro­dukowane z nat­u­ral­nych skład­ników.

Nat­u­ral­na wal­ka o zdrowie

Zan­im jed­nak zde­cy­du­je­my się na far­ma­ceu­ty­ki, warto pamię­tać o rozwiąza­ni­ach niepochodzą­cych z apte­ki – tymi­anku, lip­ie, cebu­li. To nat­u­ralne środ­ki, które dzi­ała­ją wykrz­tuśnie i rozrzedza­ją wydzielinę w dro­gach odd­e­chowych. Tymi­anek od wieków poma­ga w infekc­jach gardła, zapale­niu oskrzeli czy zapale­niu jamy ust­nej (czyli bólu gardła) – powodu­je wzmożone wydzielanie śluzu w dro­gach odd­e­chowych i ułatwia odkrz­tuszanie zale­ga­jącej w nich wydzieliny. Nie bez powodu, gdy pojaw­ia się ostre zapale­nie gardła, zale­ca się się­ganie po nat­u­ralne środ­ki lecznicze wypro­dukowane właśnie na bazie tymi­anku, takie jak cho­ci­aż­by Tymi­anek i Pod­bi­ał. Z racji tego, że zdol­ność połyka­nia dużych kawałków dzieci naby­wa­ją ok. 5–6. roku życia, pastyl­ki do ssa­nia są dobrym rozwiązaniem dla naszych świadomych i umieją­cych współpra­cow­ać z nami pociech (stosowanie się do pole­ceń). Maluchy lep­iej przys­wo­ją syrop, dlat­ego warto w przy­pad­ku bólu gardła pamię­tać o zbaw­i­en­nym dzi­ała­niu syropu z cebu­li, która ma niezwykłe dzi­ałanie dezyn­feku­jące. Jeśli do nat­u­ral­nej ter­apii dołączymy wit­a­m­inę C, pod postacią np. soku z dzikiej róży czy aronii, owoców cytru­sowych albo nat­ki pietrusz­ki, może­my zyskać przeko­nanie, że dzi­ałamy nie tylko zdrowo, ale i skutecznie.

Trze­ba jed­nak pamię­tać, że jeżeli objawy zapale­nia gardła utrzy­mu­ją się dłużej niż trzy dni, to znak, że powo­dem infekcji u naszego dziec­ka nie jest wirus, a bak­te­ria. W takich sytu­ac­jach niezbęd­na będzie wiz­y­ta u pedi­atry, która może zakończyć się ter­apią anty­bio­tykową – bak­teryjne zapale­nie gardła prowadz­ić może bowiem do poważnych powikłań, takich jak zapale­nie ucha środ­kowego czy zapale­nie zatok.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz