Jak wygrać walkę z grzybicą paznokci?

Jak wygrać walkę z grzybicą paznokci?

by -

Infekc­je grzy­bicze są coraz częst­szym prob­le­mem zdrowot­nym. Drob­nous­tro­je ją wywołu­jące mogą nas zaatakować właś­ci­wie w każdym miejs­cu. Z tego powodu każ­da mama powin­na wiedzieć, jak rozpoz­nać chorobę i skutecznie ją zwal­czać.

stopy

Grzy­bi­ca jest chorobą zakaźną, wywoły­waną przez mikroskopi­jne grzy­by, która może doty­czyć zarówno paznok­ci u dłoni, jak i u stóp. Na pod­staw­ie przeprowad­zonych na tere­nie Europy badań epi­demi­o­log­icznych, sza­cu­je się, że z różnego rodza­ju infekc­ja­mi o podłożu grzy­biczym może zma­gać się nawet 21 proc. Polaków.

Jak praw­idłowo rozpoz­nać grzy­bicę paznok­ci?

Początkowe objawy grzy­bi­cy zazwyczaj pojaw­ia­ją się na płytce jed­nego paznok­cia, najczęś­ciej pier­wszego lub piątego. Ze wzglę­du na sprzy­ja­jące warun­ki do roz­wo­ju choro­by, jakie panu­ją między inny­mi w butach, ist­nieje bard­zo duże ryzyko szy­bkiego rozprzestrze­nienia się infekcji na płyt­ki sąsiadu­ją­cych paznok­ci. Nieste­ty, pier­wsze symp­to­my choro­by są zwyk­le lekce­ważone i trak­towane jako prob­lem natu­ry este­ty­cznej. Co gorsza, nierzad­ko masku­je­my je pod grubą warst­wą kolorowego lakieru do paznok­ci lub ukry­wamy w pełnych butach. Jed­nak nielec­zona grzy­bi­ca może nawet doprowadz­ić do całkowitego zniszczenia paznok­cia. Z tego powodu praw­idłowe zdi­ag­no­zowanie infekcji grzy­biczej nabiera ogrom­nego znaczenia, ponieważ tylko szy­bkie pod­ję­cie leczenia może pow­strzy­mać jej rozwój.

Do głównych objawów choro­by zal­icza się zmi­anę ksz­tał­tu, gruboś­ci i koloru płyt­ki na lekko żół­ty lub siny, zwięk­sze­nie łam­li­woś­ci i kru­choś­ci paznok­ci oraz pojaw­ie­nie się na ich powierzch­ni nierównoś­ci. W zaawan­sowanym sta­di­um infekcji grzy­biczej bard­zo częs­to odczuwal­ny jest również inten­sy­wny, nieprzy­jem­ny zapach.

Jak zwal­czać grzy­bicę paznok­ci?

Po rozpoz­na­niu grzy­bi­cy nie należy zwlekać z rozpoczę­ciem kuracji. Zrezygnu­jmy jed­nak ze stosowa­nia domowych sposobów leczenia choro­by, ponieważ są one po pros­tu nieskuteczne. Zwal­czanie tego typu dolegli­woś­ci będzie efek­ty­wne wyłącznie przy zas­tosowa­niu pro­fesjon­al­nych preparatów lub wyrobów medy­cznych. Gdy zmi­any chorobowe nie są jeszcze zaawan­sowane, wystar­czy reg­u­larne szli­fowanie płyt­ki paznok­cia oraz aplikowanie na jej powierzch­nię płynów, rozt­worów lub lakierów. Dzię­ki wysok­iej jakoś­ci pro­duk­tom, przykład­owo mar­ki Scholl, grzy­bi­ca paznok­ci jest skutecznie i trwale zwal­czana. Co więcej, niek­tóre preparaty poma­ga­ją również zrekon­struować płytkę paznok­cia oraz zapo­b­ie­gać nawro­tom infekcji.

Jeśli objawy nasi­la­ją się mimo zas­tosowanego leczenia, niezbędne może okazać się przyj­mowanie środ­ków far­mako­log­icznych, co oczy­wiś­cie wyma­ga wcześniejszej kon­sul­tacji z der­ma­tolo­giem. Czas trwa­nia kuracji może trwać około kilku tygod­ni.

Jak zapo­b­ie­gać grzy­bi­cy paznok­ci?

Do zakaże­nia grzy­bicą paznok­ci najczęś­ciej dochodzi w miejs­cach pub­licznych, w tym na base­nach, saunach czy klubach sportowych. Zaraże­nie może mieć swo­je źródło także w niewłaś­ci­wych nawykach, między inny­mi uży­wa­niu należą­cych do innych osób butów, środ­ków higien­icznych i pielę­gna­cyjnych oraz akce­soriów do pedik­i­u­ru.

Ryzyko zachorowa­nia wzras­ta u osób, które zma­ga­ją się z niedokr­wis­toś­cią, otyłoś­cią i cukrzy­cą, a pon­ad­to zaburzeni­a­mi hor­mon­al­ny­mi, układu odpornoś­ciowego i krąże­nia.

Chcąc uniknąć roz­wo­ju grzy­bi­cy, dokład­nie osusza­jmy stopy i przestrze­nie między pal­ca­mi, unika­jmy skar­petek z mate­ri­ałów syn­te­ty­cznych, w miejs­cach pub­licznych, nigdy nie chodźmy boso oraz zapo­b­ie­ga­jmy uszkodzeniom płyt­ki paznok­cia.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz