Do Grecji z dzieckiem, ale gdzie?

Do Grecji z dzieckiem, ale gdzie?

Unikalne zabyt­ki, wyjątkowa kul­tura i wspani­ałe plaże – taki­mi atrakc­ja­mi przy­cią­ga nas Grec­ja. Dorośli turyś­ci w tym kra­ju z pewnoś­cią nie będą się nudz­ić. A jaką ofer­tą może przy­ciągnąć ten kraj najmłod­szych turys­tów?

Grecja Kassandra, Chalkidiki

Dla tych rodzin, które w Grecji chcą przede wszys­tkim wypocząć, ide­al­nym celem famil­i­jnej wyprawy będzie jed­na z tych wysp, na których turysty­ka dopiero się rozwi­ja. Dlaczego? Cisza i spokój, połąc­zone z bez­pieczeńst­wem i ide­al­ny­mi warunk­a­mi do rodzin­nego wypoczynku – tego właśnie więk­szość rodzin szu­ka w cza­sie wakacji. Wszys­tko to czeka na nieco mniej znanych grec­kich wys­pach, na których wciąż jeszcze moż­na się nacieszyć kam­er­al­ną atmos­ferą. Rain­bow Tours, biuro od lat orga­nizu­jące wcza­sy w Grecji, nie bez powodu kładzie w ostat­nim cza­sie nacisk na takie wyspy, jak Skope­los czy Skiathos. W jaki sposób moż­na tu spędz­ić czas?

Skiathos – raj dla miłośników plażowa­nia

Na tej niewielkiej wyspie czeka pon­ad 60 plaż. Każ­da z nich zapew­nia ide­alne warun­ki do udanej i bez­piecznej zabawy. Plaża Kouk­ounar­ies uchodzi za najpiękniejszą na wyspie, a o jej niezwykłoś­ci świad­czy m.in. położe­nie w otocze­niu pin­iowych lasów. Aghia Pareske­vi oraz Kouk­ournar­ies są najważniejszy­mi i najlepiej zagospo­darowany­mi kuror­ta­mi na wyspie, a w zna­j­du­ją­cych się na ich tere­nie hote­likach rodziny mogą wypoczy­wać w kom­for­towych warunk­ach. Wyspi­arskie miejs­cowoś­ci są znane nie tylko jako miejs­ca rekreacji, ale i ważne ośrod­ki sportów wod­nych. Moc atrakcji czeka tu na małych węd­karzy oraz na te rodziny, które połączyła miłość do żeglowa­nia. Nie brak również ciekawych miejsc dla tych, którzy chcą odkry­wać his­torię wyspi­arskiej Grecji. Jed­nym z najważniejszych obiek­tów jest tu klasz­tor Evan­ge­lis­tria. Jego his­to­ria się­ga połowy XVIII wieku, a dzię­ki ogrom­ne­mu zaan­gażowa­niu tute­jszych mnichów w walkę o niepodległość Grecji, stał się on bard­zo ważnym miejscem dla każdego pasjona­ta his­torii. Warto pamię­tać, że to właśnie w tym klasz­torze w początkach XIX wieku pow­stała grec­ka fla­ga, której najbardziej charak­terysty­cznym ele­mentem stał się biały krzyż – sym­bol pra­wosław­ia.

Z wiz­ytą na wyspie skar­bów

Wyspą skar­bów nazy­wana bywa Skope­los – wys­pa, o której zro­biło się głośno za sprawą fil­mu „Mam­ma Mia”. I tu panu­je jeszcze kam­er­al­na atmos­fera, choć piękne plaże cieszą się coraz więk­szym powodze­niem wśród turys­tów z całego świa­ta. Choć Skope­los zyskała sławę głównie jako raj dla zakochanych, rodziny z dzieć­mi zna­jdą tu wiele udo­god­nień. Bez­pieczne plaże kuszą swym urok­iem i zachę­ca­ją do zabawy w morzu, wielu wrażeń może też dostar­czyć zwiedzanie zabytkowych świą­tyń. Na tere­nie wyspy jest ich prze­cież sporo. Ciekawym pomysłem na rodzin­ną przy­godę może się też okazać wyprawa na górę Delfi – znany punkt widokowy, którego zdoby­cie małym podróżnikom może spraw­ić wiele radoś­ci.

Ciche i spoko­jne jeszcze wyspy: Skope­los oraz Skiathos cieszą się wśród turysty­cznych rodzin bard­zo dobrą opinią. Ich walorem są nie tylko piękne plaże, ale i let­niska, w których moż­na wypocząć w rewela­cyjnych warunk­ach i kam­er­al­nej atmos­ferze. Każ­da mama wie prze­cież doskonale, że im więk­szy tłok na plaży, tym więcej zagrożeń czeka na jej dziecko. A dla małych turys­tów beztros­ka zabawa na pięknej plaży jest prze­cież najlep­szą recep­tą na wspani­ałe wakac­je.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz