Usuwanie włosków z okolic bikini

Usuwanie włosków z okolic bikini

by -

Gole­nie to szy­b­ka i łat­wa meto­da pozby­cia się niech­cianych włosków z okolic biki­ni, ale maszynką łat­wo się zaciąć i częs­to po zabiegu pojaw­ia­ją się krost­ki powodu­jące ból, swędze­nie i dyskom­fort. Jak zatem najlepiej depilować stre­fy intymne?

 veet_zaradnamamapl

Skóra w okoli­cach pach­win jest bard­zo wrażli­wa i łat­wo ją podrażnić przez mechan­iczne pocieranie golarką. Dlat­ego u wielu kobi­et najlepiej sprawdza się krem do depilacji biki­ni – pro­dukt dobrej mar­ki, takiej jak Veet, kupimy w droge­ri­ach już za kilka­naś­cie zło­tych. Jed­nak wybór odpowied­niego kos­me­tyku to tylko połowa sukce­su. Trze­ba trzy­mać się również pewnych zasad, żeby nasza skóra po zabiegu była pięk­na, gład­ka i wol­na od podrażnień.

Depilac­ja kre­mem krok po kroku

Przede wszys­tkim nigdy nie depilu­jmy okolic biki­ni tuż przed wyjś­ciem na basen, solar­i­um czy plażę. Nasza skóra nie zdąży się zre­gen­erować, przez co będzie bardziej podat­na na zakaże­nie bak­te­ri­a­mi. Najlepiej brać się za depilację dopiero na wieczór, tuż przed pójś­ciem spać. Najpierw oczyśćmy dokład­nie całą powierzch­nię, z której chce­my usunąć włos­ki, kos­me­tykiem o nietłustej kon­sys­tencji, najlepiej tonikiem
z dodatkiem alko­holu, który dodatkowo odkazi skórę. Następ­nie dokład­nie osuszmy tę okolicę, przykłada­jąc do niej czysty ręcznik. Stara­jmy się nie trzeć skóry. Potem przy pomo­cy szpatuł­ki dołąc­zonej do kre­mu dokład­nie zaap­liku­jmy kos­me­tyk i czeka­jmy tyle, ile zale­ca pro­du­cent. Zazwyczaj czas aplikacji takiego kos­me­tyku nie przekracza 10 min­ut. Szpatułkę opłuczmy z kre­mu i po min­ionym cza­sie przy jej pomo­cy usuńmy krem wraz z włoska­mi, kieru­jąc szpatułkę w kierunku prze­ci­wnym do kierunku rośnię­cia włosków. Reszt­ki kre­mu dokład­nie spłuczmy ciepłą wodą i delikat­nie osuszmy skórę. Na koniec nałóżmy na skórę krem lub bal­sam naw­ilża­ją­cy. Ten o tłustej kon­sys­tencji spowol­ni pro­ces wzros­tu nowych włosków. Na następ­ny dzień załóżmy bieliznę, która nie przyle­ga zbyt moc­no do skóry i jest luźniejsza w okoli­cach pach­win.

Pas­ki, trójką­ty, gwiazd­ki i ser­dusz­ka

Tak zwany styl brazyli­js­ki to depilac­ja, której wynikiem jest całkowicie usunię­cie włosów z okolic intym­nych. Oso­by lubiące odrobinę sza­leńst­wa mogą się pokusić o pozostaw­ie­nie włosków w konkret­nym ksz­tał­cie – pio­nowego pas­ka, trójką­ta, gwiazd­ki czy ser­dusz­ka. Wśród kobi­et sta­je się to coraz pop­u­larniejsze. Do wyko­na­nia takich wzorków przy usuwa­niu owłosienia za pomocą kre­mu będą potrzeb­ne spec­jalne szablony do depilacji intym­nej wielokrot­nego użytku. Bez prob­le­mu kupimy je za kil­ka zło­tych w internecie. Resz­ta zależy od naszej cier­pli­woś­ci i pre­cyzji. Jeśli chodzi nam wyłącznie o to, by ład­nie wyglą­dać na plaży, wystar­czy wyde­pilować te włos­ki, które wys­ta­ją spod biki­ni. Tę metodę coraz częś­ciej sto­su­ją również mężczyźni, by dobrze prezen­tować się w kąpielówkach!

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

 1. These include such things as secu­ri­ty (CCTV or secure
  facil­i­ties), and a car wash so that you col­lect your car in a clean state.
  are pop­u­lar des­ti­na­tions and a lot of tourists vis­it these places.

  Karl had an itin­er­ary all planned out for their hol­i­day and he want­ed to show her
  just how beau­ti­ful the city was.

 2. Once you arrive your mon­ey is now sit­ting at anoth­er curb for a few more hours
  while you are inside enjoy­ing with fam­i­ly and friends. Recruit­ment will be
  done only after var­i­ous offi­cial for­mal­i­ties like test dri­ves, cus­tomer car­ing skill test, etc.

  If you choose poor­ly you might be strand­ed on the side
  of the road or not be picked up at all.

Dodaj komentarz