Bawełna w sypialni

Bawełna w sypialni

by -

Baweł­na jest mate­ri­ałem, który ma najpowszech­niejsze zas­tosowanie w odzieży, a szczegól­nie w bieliźnie noc­nej. To zrozu­mi­ałe – jest mięk­ka, wygod­na, sto­sunkowo niedro­ga jak na nat­u­ral­ną tkan­inę i prze­puszcza powi­etrze.

 Family Relaxing Together In Bed

Zdrowy sen to pod­stawa
Lekarze i psy­chol­o­gowie alar­mu­ją, że brak odpowied­niego snu może zaburzać zdrowie fizy­czne i psy­chiczne, wpły­wać na nas negaty­wnie i wzma­gać stres. Niewielu z nas wie jed­nak, jak wiele czyn­ników ma wpływ na jakość naszego snu. Są to na przykład:

  • stres;
  • pra­ca;
  • kłopo­ty i zmartwienia;
  • oglą­danie telewiz­ji lub słuchanie głośnej muzy­ki przed snem;
  • źle dobrany mat­er­ac,
  • zbyt wyso­ka tem­per­atu­ra;
  • za mała wilgo­t­ność powi­etrza i wiele, wiele innych.

Jed­nym z nich jest również źle dobrana piża­ma. Jeżeli na przykład śpimy w piżamie z poliestru, pocimy się w nocy, przez co na zewnątrz nasze ciało się wychładza. Skóra nie odd­y­cha, a my nie może­my spać.

Nat­u­ralne mate­ri­ały to pod­stawa
Piżamy męskie, damskie i dziecięce powin­ny być wyko­nane wyłącznie z nat­u­ral­nych mate­ri­ałów. Dzię­ki temu unikniemy podrażnień skóry oraz uzyskamy kom­fort dla naszego ciała. Tylko nat­u­ralne tkaniny odd­y­cha­ją. Ciało w baweł­ni­anej piżamie nie poci się i odd­y­cha, dzię­ki czemu nam nie jest za gorą­co ani za zim­no. Może­my reg­u­lować naszą ciepłotę, przykry­wa­jąc się bardziej lub odkry­wa­jąc, jed­nak mamy gwarancję, że nasze ciało odd­y­cha i czu­je się dobrze.

Baweł­ni­ane piżamy męskie
Współczesne piżamy męskie mają ciekawy design. Są tak szyte, że dopa­sowu­ją się do męskiej syl­wet­ki, ład­nie ją opina­jąc, jed­nocześnie pozostaw­ia­jąc kom­fort ruchów. Pop­u­larne są piżamy męskie z t‑shirtami, które łączą się z bok­serka­mi luźny­mi lub obcisły­mi lub długi­mi, luźny­mi spod­ni­a­mi. W sklepach dostęp­na jest peł­na gama kolorysty­cz­na. Moż­na również wybier­ać wśród wzorów i nadruków. Najpop­u­larniejsze są jed­nak stonowane gład­kie piżamy męskie oraz w delikatne wzo­ry, na przykład pasy.

Baweł­ni­ane piżamy damskie
Tak jak piżamy męskie, pop­u­larnoś­cią cieszą się także baweł­ni­ane piżamy damskie. W tym przy­pad­ku mamy jed­nak dużo więk­szy wybór wzorów i kolorów, co jest oczy­wiste. Mężczyźni wolą raczej stonowane kolory i wzo­ry, ale mogą wybrać coś ekstra. Nato­mi­ast kobi­ety kocha­ją różnorod­ność. Może­my dostać zarówno klasy­czne biało-pastelowe piżamy, jak również jaskra­wo kolorowe, we wzo­ry z bajek lub komik­sów, w styl­istyce bożonar­o­dzeniowej, prowansal­skiej, japońskiej, w kwiaty, pas­ki itd. Wybór i kolorysty­ka jest ogrom­na, więc każ­da pani może mieć w swo­jej szafie mnóst­wo zupełnie różnych mod­eli.

Dla dziec­ka najlep­sza baweł­na
Wiado­mo nie od dziś, że delikat­na skóra niemowląt i dzieci nie powin­na być nakry­wana nien­at­u­ral­ny­mi mate­ri­ała­mi. Każdy rodz­ic dobrze wie, co dzieje się u maluszków np. po poliestrze. Aby uniknąć prob­lemów skórnych, cier­pi­enia naszych pociech i wiz­yt u der­ma­tolo­ga, lep­iej zawsze inwest­ować wyłącznie w nat­u­ralne mate­ri­ały. Piżam­ki i pajace dziecięce mają nieogranic­zoną ofer­tę wzorów i kolorów, ważne jed­nak, aby wybier­ać bawełnę!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz