Jeżeli two­je dziecko nie potrafi usiedzieć w jed­nym miejs­cu, wciąż szu­ka nowych inspiracji i ma zmysł odkry­w­cy, koniecznie zabierz je do parku rozry­w­ki. To doskon­ały sposób na rodzinne spędze­nie cza­su.

cute child boy pretends driving an imaginary car

Par­ki rozry­w­ki to miejs­ca, w których nasze latorośle mogą spędz­ić radosne i nieza­pom­ni­ane chwile w bajkowej scener­ii, inte­gru­jąc się ze swoi­mi rówieśnika­mi. Mno­gość atrakcji, kolorowe sprzę­ty i inter­ak­ty­wne sale czynią z tych miejsc przestrze­nie przy­jazne wszys­tkim dzieciom – nieza­leżnie od ich pref­er­encji i zain­tere­sowań. Każdy zna­jdzie tam coś dla siebie!

Dlaczego warto chodz­ić do parków rozry­w­ki?

W nowoczes­nych parkach rozry­w­ki dzieci mogą wesoło hasać wśród porozrzu­canych piłeczek, zjeżdżać po spi­ral­nych zjeżdżal­ni­ach, skakać po małpim gaju i robić wiele innych ciekawych rzeczy, dzię­ki którym nie tylko zwięk­sza­ją swo­ją sprawność fizy­czną, ale także zdol­noś­ci man­u­alne. Rodz­ice bard­zo częs­to zapom­i­na­ją, jak ważnym czyn­nikiem roz­wo­jowym są ruch i akty­wność fizy­cz­na – co więcej, sami zniechę­ca­ją dzieci do zabawy, ofer­u­jąc im wyjś­cie do kina albo granie w gry wideo zami­ast wspól­nej prze­jażdż­ki rowerowej. Nieste­ty siedzą­cy tryb życia i powszech­ny dostęp do kom­put­erów spraw­ia­ją, że coraz więcej dzieci cier­pi na prob­lem nad­wa­gi i otyłoś­ci. W ciągu ostat­nich dwóch dekad trzykrot­nie wzrosła licz­ba dzieci z nad­wagą. Bada­nia przeprowad­zone na pró­bie 9-latków dowodzą, że pon­ad 14 proc. chłopców i 12 proc. dziew­cząt ma nad­wagę; prob­lem doty­czy także młod­szych dzieci (źródło: http://wgospodarce.pl/informacje/7484-coraz-wiecej-otylych-dzieci-glowna-przyczyna-to-zle-odzywianie-i-brak-ruchu). Zabier­a­jąc dzieci do parku rozry­w­ki, daje­my im dobry przykład i moty­wu­je­my do pod­ję­cia akty­wnoś­ci fizy­cznej.

Co ofer­u­ją par­ki rozry­w­ki?

W Polsce ist­nieje wiele tem­aty­cznych i ogól­nych parków rozry­w­ki dla dzieci (np. parkrodzinka.pl) wyposażonych w sprzę­ty rekrea­cyjne, m.in. zjeżdżal­nie i tram­poliny, ściany wspinaczkowe i wielopoziomowe małpie gaje, a także sprzę­ty i akce­so­ria eduka­cyjne, m.in. ekrany i mod­uły dotykowe, podło­gi inter­ak­ty­wne i tablice do rysowa­nia. Dziecko może samodziel­nie wybrać for­mę akty­wnoś­ci i próbować nowych rzeczy. Rodz­ice nie uczest­niczą w zabaw­ie, ale mogą przyglą­dać się swo­je­mu dziecku i wycią­gać wnios­ki.

Zabranie dziec­ka do parku rozry­w­ki to dobry sposób na zwery­fikowanie, czym tak naprawdę intere­su­je się nasza latorośl. Rodz­ice przez cały czas mogą obser­wować zabawy maluchów, wiedząc, że nie stanie się nic im złego. To dobra alter­naty­wa dla trady­cyjnego placu zabaw, który po pewnym cza­sie może stać się nud­ny dla naszego szkra­ba.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz