10 powodów dla których warto karmić piersią

10 powodów dla których warto karmić piersią

by -

Karmienie piersią to najlepszy i najzdrowszy pokarm dla dziecka. Jeśli masz wątpliwości oto 10 powodów dla których warto karmić piersią. Przekonaj się.

Właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. W twoim życiu powoli dokonuje się wielka rewolucja. Zanim zostaniesz zasypana dobrymi radami z otoczenia najbliższych ci kobiet, przeczytaj dlaczego warto karmić piersią.

Sleeping baby girl in age of one month close up. Focus a in hand

 

1. ZDROWE DLA DZIECKA

Pier­wszy pokarm (koloru żółtego) płyną­cy z pier­si mamy po porodzie, to siara. Jej skład jest unikalny i utrzy­mu­je się jedynie przez kil­ka pier­wszych dni po urodze­niu dziec­ka. W skład mle­ka mamy wchodzą wszys­tkie niezbędne dla praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka biał­ka, tłuszcze, węglowodany, wit­a­miny i sole min­er­alne. Mleko mamy to POKARM IDEALNIE DOPASOWANY do potrzeb dziec­ka na każdym etapie jego roz­wo­ju.

Pamię­taj, że dzieci karmione pier­sią rzadziej cho­ru­ją na: zapale­nie ucha środ­kowego, opon móz­gowo-rdzeniowych, choro­by układu odd­e­chowego czy cho­ci­aż­by biegun­ki, rzadziej cier­pią z powodu otyłoś­ci, próch­ni­cy, chorób układu krąże­nia, pokar­mowego, alergie, ast­mę i wiele innych.

2. ZDROWE DLA MATKI       

W cza­sie karmienia pier­sią orga­nizm mat­ki wydziela oksy­to­cynę — potocznie zwaną hor­monem miłoś­ci. Oksy­to­cy­na odpowiedzial­na jest między inny­mi za obkur­czanie maci­cy. U mamy karmiącej spa­da ryzyko krwotoku w okre­sie poło­gowym.

Karmie­nie pier­sią uważane jest za najprost­szą i naj­tańsza metodę pro­fi­lak­ty­ki raka pier­si. Kobi­ety karmiące pier­sią rzadziej cho­ru­ją na nowot­wory sut­ka i jajni­ka.

Karmie­nie pier­sią może być świet­ną motywacją do zmi­any nawyków żywieniowych! Daj sobie szan­sę!

3. JESTEŚCIE FIT

Mamy karmiące pier­sią, szy­b­ciej wraca­ją do wagi sprzed ciąży. W ciągu doby tracą około 500 dodatkowych  kalorii, ponieważ do pro­dukcji pokar­mu orga­nizm zuży­wa znaczną ilość energii pochodzącą przede wszys­tkim z tłuszczów nagro­mad­zonych w ciele mamy w cza­sie ciąży.

Warto wspom­nieć , że dziecko ssące pierś uży­wa wszys­t­kich mięśni, których sprawność będzie mu potrzeb­na przy nauce mówienia i praw­idłowej artyku­lacji wyrazów. Dzieci karmione pier­sią dłużej niż 9 miesię­cy w mają wadę zgryzu.

4. EMOCJE I RELACJE

Czas, który kobi­eta i maleńst­wo mają tak blis­ki kon­takt fizy­czny jakim jest karmie­nie pier­sią jest cza­sem wyjątkowym pełnym miłoś­ci i ciepła. Daje poczu­cie bez­pieczeńst­wa, umożli­wia poz­nawanie siebie i budowanie zau­fa­nia między matką a dzieck­iem, które będzie pod­stawą dla dobrych sto­sunków w przyszłoś­ci.

Karmie­nie pier­sią jest sposobem na uko­je­nie ner­wów i odreagowanie stre­su, spraw­ia, że kobi­eta jest spoko­jniejsza i łatwiej radzi sobie z tru­da­mi macierzyńst­wa.

5. ROZWÓJ DZIECKA

Ist­nieje wiele dowodów, że dzieci karmione pier­sią mają wyższe IQ. Wiąże się to z obec­noś­cią w mleku mat­ki ważnych dla roz­wo­ju mózgu i całego układu ner­wowego wielonien­asy­conych kwasów tłuszc­zowych.

Beautiful baby girl sleeping

6. BEZPIECZEŃSTWO

Pokarm mat­ki jest steryl­ny (ma właś­ci­woś­ci anty­sep­ty­czne), zawsze świeży, zawsze w odpowied­niej tem­per­aturze i nigdy się nie psu­je. Przy karmie­niu pier­sią nie ma sytu­acji w których dziecko może się poparzyć, czy zatruć (zakłada­jąc, że nie pijesz alko­holu, nie zaży­wasz środ­ków odurza­ją­cych, czy leków przenika­ją­cych do mle­ka).

7. KOMFORT

Karmie­nie pier­sią zmniejsza ilość obow­iązków związanych z opieką nad dzieck­iem. Odpa­da nie tylko kwes­t­ia przy­go­towa­nia i poda­nia mle­ka mody­fikowanego ale również jego wyboru, zakupu i trans­portu. Do poda­nia mieszan­ki rodz­ice zwyk­le uży­wa­ją butel­ki ze smoczkiem co wiąże się z koniecznoś­cią zad­ba­nia o ich odpowied­nie dopa­sowanie do dziec­ka i praw­idłową higienę.

Karmiąc pier­sią mleko jest zawsze przy­go­towane do poda­nia,  to nieoce­niona wartość w cza­sie wspól­nych wyjść.

8. EKONOMIA

Mleko mamy nie kosz­tu­je. Wybier­a­jąc karmie­nie nat­u­ralne, elimin­u­je­my kosz­ty związane z zaku­pem mieszan­ki, odpowied­nim jej przy­go­towaniem, niezbęd­ny­mi akce­so­ri­a­mi i dodatkowym sprzętem ułatwia­ją­cym praw­idłową higienę.

9. EKOLOGIA

Wybier­a­jąc karmie­nie pier­sią przysłużymy się dodatkowo środowisku nat­u­ral­ne­mu. Wypro­dukowanie mle­ka mody­fikowanego, akce­soriów do jego podawa­nia wraz z opakowa­ni­a­mi wiąże się ze zuży­ciem znacznych iloś­ci wody i energii, otrzymy­waniem pro­duk­tów ubocznych pro­dukcji, a także emisją spalin pochodzą­cych z trans­portu gotowego już pro­duk­tu. Stosowanie mieszan­ki, to również dodatkowe odpady i konieczność ich utyl­iza­cji.

10. JEDNO MLEKO, WIELE SMAKÓW

Skład mle­ka zmienia się w zależnoś­ci od: tego co je mat­ka karmią­ca, wieku dziec­ka, pory dnia czy tem­per­atu­ry otoczenia. W nocy pokarm zaw­iera więcej tłuszczów odpowiedzial­nych za rozwój układu ner­wowego i jest bardziej sycą­cy niż pokarm dzi­en­ny. W cza­sie upałów mleko mamy sta­je się bardziej wod­niste i daje dziecku możli­wość szy­bkiego ugaszenia prag­nienia.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz