Zdrowie rodziny pod ochroną

Zdrowie rodziny pod ochroną

by -

Nie ma w życiu nic cen­niejszego niż zdrowie, a posi­ada­jąc nawet całe bogact­wo świa­ta, nie jesteśmy w stanie go sobie nieste­ty przy­wró­cić. Warto więc zaw­cza­su zad­bać o swo­je zdrowie, na przykład poprzez zapewnie­nie sobie i całej swo­jej rodzinie, odpowied­niej opie­ki medy­cznej. Jak to zro­bić?

Ubez­pieczam rodz­inę
Zdrowotne ubez­piecze­nie rodzinne, dostęp­ne jest dzisi­aj w wielu fir­ma­ch ubez­pieczeniowych. Paki­et ubez­pieczeniowy dla całej rodziny jest ofer­owany przez towarzyst­wa ubez­pieczeniowe we współpra­cy z Cen­tra­mi Medy­czny­mi i Klinika­mi, w całym kra­ju. Gwaran­tu­je on kom­plek­sowy pro­gram opie­ki medy­cznej. Ubez­piecze­nie rodzinne, obe­j­mu­jące ochronę zdrowia, zapew­nia ubez­piec­zonym wygodę korzys­ta­nia ze świad­czeń medy­cznych, bez koniecznoś­ci oczeki­wa­nia w długich kole­jkach na wiz­ytę u spec­jal­isty, czy nawet u lekarza rodzin­nego. Wbrew pozorom, koszt takiego ubez­pieczenia rodzin­nego w pakiecie zdrowot­nym, nie musi być duży.

Ubez­piecze­nie rodzinne, które moż­na zakupić między inny­mi w Sig­nal Iduna, będzie najbardziej korzystne dla rodzin wielodziet­nych, bowiem wysokość skład­ki na ogół nie jest uza­leżniona od licz­by osób — nal­iczana jest w takiej samej wysokoś­ci dla rodzin z jed­nym dzieck­iem, jak i na przykład dla rodzin z czworgiem pociech.

Co daje rodzinne ubez­piecze­nie zdrowotne?
Decy­du­jąc się na zabez­piecze­nie rodziny, przy wykupi­e­niu paki­etu ubez­pieczenia zdrowot­nego, mamy pewność, że będziemy mogli korzys­tać w kom­for­towym try­bie z pomo­cy lekarskiej. Ubez­piecze­nie rodzinne pozwala na uzyskanie kon­sul­tacji lekarzy spec­jal­istów dla dzieci i dorosłych, w wybranych placówkach medy­cznych. W ramach ubez­pieczenia, wszyscy członkowie rodziny mają również pra­wo do wykony­wa­nia bezpłat­nie badań lab­o­ra­to­ryjnych i diag­nos­ty­ki obra­zowej. Mogą szczepić się prze­ci­wko gryp­ie czy innym chorobom, zamaw­iać wiz­y­ty domowe, czy umaw­iać się na spec­jal­isty­czne lekarskie zabie­gi ambu­la­to­ryjne. Ubez­piecze­nie zdrowotne dla całej rodziny, może też dawać klien­tom możli­wość korzys­ta­nia z zabiegów szpi­tal­nych, tak w pry­wat­nych klinikach, jak i w szpi­ta­lach państ­wowych.

Zaw­ier­a­jąc zdrowotne ubez­piecze­nie rodzinne sprawdźmy, kto dokład­nie może korzys­tać ze świad­czeń zapew­ni­anych przez ubez­pieczy­ciela. Do ubez­pieczenia tego typu mogą dołączyć mąż i żona czy dzieci, lecz nie tylko. Firmy ubez­pieczeniowe dają możli­wość obję­cia ubez­piecze­niem także part­nera czy part­ner­ki oso­by ubez­piec­zonej. Szczegółowe warun­ki polisy zawsze dostęp­ne są w Ogól­nych Warunk­ach Ubez­pieczenia, właś­ci­wych dla wybranej przez klien­ta firmy ubez­pieczeniowej.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz