Wyspy greckie dla najmłodszych

Wyspy greckie dla najmłodszych

Wyspi­ars­ka Grec­ja może oczarować każdego. W świecie wspani­ałej przy­rody i cen­nych zabytków czeka­ją modne ośrod­ki wypoczynkowe, a wraz z nimi moc atrakcji dla najmłod­szych turys­tów. Gdzie ich szukać?

Grec­ja dla najmłod­szych

Tym rodzi­nom, które chcą spędz­ić wakac­je nad morzem z dzieck­iem, Wyspy greck­ie sprzy­ja­ją wyjątkowo. Panu­ją­cy tu kli­mat oraz świetne zagospo­darowanie spraw­ia­ją, że wypoczynek na ich tere­nie sta­je się wielką przy­jem­noś­cią dla każdego. Dzię­ki stron­ie www.swiatwypoczynku.pl każdy może znaleźć dokład­nie zwery­fikowane ofer­ty wyspi­ars­kich kurortów. Ten por­tal turysty­czny z wycieczka­mi online poma­ga w doko­na­niu wyboru najlep­szego hotelu fam­i­ly, w którym czeka­ją nie tylko poko­je przys­tosowane do potrzeb rodziny, ale i place zabaw oraz pol­skie ani­mac­je. Ładne plaże w okol­i­cy oraz liczne atrakc­je pozwala­jące na wspani­ałą zabawę to kole­jny czyn­nik, dzię­ki które­mu wakac­je rodzinne w Grecji staną się dla najmłod­szych wspani­ałą przy­godą. Gdzie ich szukać? Które miejs­ca są szczegól­nie atrak­cyjne dla tych, którzy chcą odwiedz­ić Wyspy greck­ie z dzieć­mi?

Kre­ta: co ofer­u­je najmłod­szym?

Dzieci na plażyDla turys­tów prag­ną­cych spędz­ić pełne wrażeń wakac­je, ta wys­pa sta­je się kuszą­cym kierunk­iem. Na odwiedza­ją­cych Kretę z dzieć­mi czeka­ją najład­niejsze plaże w tej częś­ci świa­ta oraz fas­cynu­jące zabyt­ki. Mal­own­icze wąwozy i doliny sprzy­ja­ją rodzin­nym wycieczkom, a wyprawa na teren kreteńs­kich stanowisk arche­o­log­icznych może się okazać wspani­ałym przeży­ciem dla całej rodziny. Hotele przy piaszczys­tej plaży pozwala­ją na nieogranic­zoną zabawę w wodzie, a hotele z base­na­mi przy­cią­ga­ją uwagę tych, którzy podróżu­ją z bard­zo mały­mi dzieć­mi. Nie brak tu również miejsc, które koniecznie trze­ba odwiedz­ić z malucha­mi. Na tere­nie dawnej amerykańskiej bazy lot­niczej, w odległoś­ci zaled­wie 15 km od Irak­lionu, czeka na najmłod­szych wspani­ałe akwar­i­um. W pobliżu Irak­lionu czeka też Anop­o­lis – wspani­ały park wod­ny, który gwaran­tu­je doskon­ałą zabawę i dużym, i małym. Wspani­ały park wod­ny czeka również w pobliżu Chanii – najważniejszego mias­ta na wyspie. W tej częś­ci Kre­ty wielu wrażeń może dostar­czyć również zwiedze­nie zabytkowej twierdzy Firkas, w której murach mieś­ci się obec­nie Muzeum Morskie.

Rodos: gdzie wybrać się z maluchem?

Krót­ki czas podróży oraz liczne hotele z base­na­mi i atrakc­ja­mi dla najmłod­szych spraw­ia­ją, że dla wielu osób doskon­ałym miejscem na rodzinne wcza­sy sta­je się Rodos. Ład­na pogo­da panu­ją­ca na tej wyspie pozwala na beztros­ki wypoczynek na piaszczystych plażach, a ciekawe zabyt­ki i par­ki wodne przy­cią­ga­ją ofer­tą rodzin­nego wypoczynku. Szczegól­nie atrak­cyjny jest tu rejon Fali­ra­ki, który może się pochwal­ić ide­al­ny­mi warunk­a­mi do upraw­ia­nia sportów wod­nych. Czeka tu również Water Park – najwięk­szy w Europie park wod­ny. Mias­to Rodos przy­cią­ga z kolei his­to­ryczną zabu­dową, w której wyróż­nia się zamek joan­nitów. Takie śred­niowieczne twierdze moż­na ujrzeć w wielu miejs­cach na Rodos, a ich lokaliza­c­ja w pobliżu plaży pozwala na połącze­nie zwiedza­nia z zabawą w morzu.

Wyspy greck­ie mogą się okazać ide­al­nym miejscem dla całej rodziny. Moc atrakcji dla dzieci i dorosłych, piękne wido­ki oraz świetne zagospo­darowanie – oto czyn­ni­ki, dzię­ki którym stały się one bard­zo pop­u­larne wśród turysty­cznych rodzin. Rodzinne wakac­je na ich tere­nie to świet­na przy­go­da dla każdego człon­ka rodziny, o czym przekon­ało się już wielu turys­tów.

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

Dodaj komentarz