Wygraj trening z Sylwią Wiesenberg

Wygraj trening z Sylwią Wiesenberg

by -
Opisz, zrób zdjęcie lub nagraj film — pokaż i nam swój sposób na FIT i FORMĘ i wygraj trening z Sylwią Wiesenberg, twórczynią unikatowej metody ćwiczeń “Tonique”. Trening odbędzie się w najbliższą środę (8 października) br. w Hotelu Hilton w Warszawie.

 sylwia

Syl­wia Wiesen­berg jest jed­ną z najwięk­szych pasjonatek, jaką moż­na spotkać. Bez resz­ty odd­aną swo­jej spraw­ie. Jej ener­gia, entuz­jazm i pas­ja, z jaką pod­chodzi do życia, jest wprost zaraźli­wa. W jej życiu nie ma sprzecznoś­ci — bo Syl­wia żyje tak, jak pole­ca żyć innym i żyje tym, co propagu­je. Pro­mu­jąc “styl życia Tonique” ćwiczenia fit­ness i zdrowe odży­wian­ie — dlat­ego została ambasadorką mar­ki Fit&Easy. Mis­ją Syl­wii jest mianować kobi­ety do dzi­ała­nia, moty­wować je i edukować, aby żyły w zdrow­iu, w sprawnoś­ci fizy­cznej i z więk­szą pewnoś­cią siebie – a wszys­tko to, dzię­ki wyjątkowej metodzie Tonique.

Reg­u­lamin konkur­su dostęp­ny jest pod linkiem: https://zaradna-mama.pl/regulamin-konkursu-wygraj-trening-sylwia-wiesenberg/

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz