Wooden Story — zabawki inspirowane naturą

Wooden Story — zabawki inspirowane naturą

by -

Wood­en Sto­ry, drew­ni­ane gryza­ki, kloc­ki, układan­ki, auta, oraz skrzynie, w których moż­na schować zabaw­ki. Do ich pro­dukcji uży­wane jest wyse­lekcjonowane drewno, które nie było zatruwane szkodli­wy­mi sub­stanc­ja­mi. Pol­s­ki pomysł real­i­zowany w Beski­dach.

Pier­wsze zabaw­ki pow­stały w 1969 roku. Potem, ze zmieni­a­jącą się rzeczy­wis­toś­cią, założy­ciel firmy rozpoczął pro­dukcję detali do mebli… Ter­az po lat­ach kole­jne pokole­nie właś­ci­cieli wraca do korzeni. Mówimy, że zabaw­ki przyszły do nas z lasu, że jeszcze pach­ną drzewem i sły­chać w nich szum wia­tru buszu­jącego w liś­ci­ach lub igłach. Dzi­adek Borowy, bo na nazwisko mamy Borowy mówił prawdę: „tworze­nie dla dzieci daje radość również dorosłym”. Wiemy to bard­zo dobrze. Stworzyliśmy Wood­en Sto­ry z miłoś­ci do natu­ry i dla szczęś­cia dzieci — mówią właś­ci­ciele, Gosia i Wiesiek Borowy.

Do bar­wienia zabawek uży­wane są nat­u­ralne bar­wni­ki z eko cer­ty­fikatem. Dzię­ki nat­u­ral­nym woskom pszcze­lim i ole­jom roślin­nym zabaw­ki mają ide­al­ną gładź i są przy­jemne w dotyku. Płó­ci­enne wor­ki i kartonowe pudel­ka mogą być ponown­ie wyko­rzys­tane lub łat­wo recy­clin­gowane, a same zabaw­ki… z pewnoś­cią zach­wycą kole­jne pokole­nie.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz