Wąptliwości dotyczące szczepień

Wąptliwości dotyczące szczepień

by -

Z roku na rok coraz więcej rodz­iców odmaw­ia szczepi­enia dzieci. Każdy przy­padek zgonu dziec­ka z pode­jrze­niem powikłań poszczepi­en­nych wywołu­je burze w medi­ach i panikę wśród rodz­iców.

 

Po co szczepić?
Pod­sta­wowym celem szczepień jest
ochrona człowieka — konkret­nej zaszczepi­anej oso­by — przed chorobą zakaźną. Ale nie tylko. Istotne jest także to, że oso­ba taka przes­ta­je być potenc­jal­nym źródłem zakaże­nia dla innych ludzi ze swo­jego otoczenia, zmniejsza ryzyko zachorowa­nia dla osób, które nie były zaszczepi­one. (…) szczepi­on­ki są niewąt­pli­wie najskuteczniejszym sposobem zapo­b­ie­ga­nia chorobom zakaźnym — pisze w dr. Ewa Kraw­czyk.*

Wąt­pli­woś­ci
Kil­ka miesię­cy temu z Glax­o­SmithK­line wyciekł doku­ment doty­czą­cy Infan­rix Hexa — sko­jar­zonej szczepi­on­ki prze­ci­wko błon­i­cy, tęż­cowi, krz­tuś­cowi, poliomyelitis, H. influen­zae typu b i wiru­sowe­mu zapale­niu wątro­by typu B. Glax­o­SmithK­line w Bel­gii otrzy­mało w sum­ie 1742 raportów na tem­at skutków ubocznych po szczepi­eni­ach od 23.10.2009 do 22.10.2011 roku. W tym 503 przy­pad­ki potwierd­zonych niepożą­danych reakcji i 36 zgonów. Dane doty­czą pop­u­lacji 10,5 mil­iona dzieci.

Ruch oby­wa­tel­s­ki Ini­tia­tive Citoyenne z Bel­gii stwierdza: „GSK nie odno­towało, jak pier­wot­nie oczeki­wal­iśmy, 14 zgonów w okre­sie od październi­ka 2009 r. do październi­ka 2011, ale aż 36 (14 od 2010 do 2011 r. i 22 z 2009 na 2010). Oprócz tych 36 ofi­ar śmiertel­nych, miało miejsce co najm­niej 37 innych zgonów (głównie nagłej śmier­ci), co w sum­ie daje, przy­na­jm­niej 73 ofi­ary śmiertelne od cza­su wdroże­nia szczepi­on­ki w 2000. I znowu, doty­czy to jedynie nagłych śmier­ci, nie ma żad­nych infor­ma­cji nt. możli­wego zaniża­nia raportów”.

Co to jest NOP?
Niepożą­dany Odczyn Poszczepi­en­ny — to zaburzenia stanu zdrowia, które wys­tąpiły w okre­sie 4 tygod­ni po poda­niu szczepi­on­ki. Najczęś­ciej wys­tępu­ją­cy­mi NOP jest gorącz­ka, obrzęk i odczyn zapal­ny w miejs­cu wstrzyknię­cia, gorsze samopoczu­cie.

W każdym przy­pad­ku wys­tąpi­enia odczynu poszczepi­en­nego należy sprawdz­ić opakowanie po szczepi­once, określić nazwę, pro­du­cen­ta, ser­ię, datę pro­dukcji i ważność oraz okolicznoś­ci poda­nia szczepi­on­ki. Należy również odno­tować zaist­ni­ałe objawy po poda­niu szczepi­on­ki i zgłosić lekar­zowi, który na tej pod­staw­ie wypeł­nia for­mu­la­rz zgłoszenia NOP i przesyła do lokalnej stacji SANEPID.

W Polsce dzi­ała Ogólnopol­skie Sto­warzysze­nie Wiedzy o Szczepi­eni­ach „STOP NOP”, która protes­tu­je prze­ci­wko przy­musza­niu zdrowych oby­wa­teli do zabiegów medy­cznych i prowadze­niu kam­panii dez­in­for­ma­cji odnośnie skutecznoś­ci i bez­pieczeńst­wa szczepień.

Ostat­nio wyco­fane szczepi­on­ki
Euvax B, szczepi­onkę prze­ci­wko wiru­sowe­mu zapale­niu wątro­by typu B – numer serii UFA 12001
Tri­pa­cel, szczepi­onka prze­ci­wko błon­i­cy, tęż­cowi, krz­tuś­cowi — numer serii C4007 AK

Kwest­ię szczepień ochron­nych w Polsce reg­u­lu­je Ustawa o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 2008 roku (z późniejszy­mi zmi­ana­mi). Wyróż­nia ona szczepi­enia obow­iązkowe – w całoś­ci finan­sowane ze środ­ków pub­licznych – i zale­cane, które nie są refun­dowane.

*Frag­ment pochodzi z opra­cow­a­nia “Szczepi­enia — wspani­ałe osiąg­nię­cie nau­ki i medy­cyny” autorstwa dr. Ewa Kraw­czyk. Mate­ri­ał opub­likowano Piśmie Pol­skiego Towarzyst­wa Przy­rod­ników im. Koperni­ka.  Dr. Ewa Kraw­czyk — bioloż­ka, dr nauk medy­cznych i spec­jal­ist­ka w dziedzinie mikro­bi­ologii lekarskiej. Pracu­je na George­town Uni­ver­si­ty w Waszyn­g­tonie. Współt­worzy m.in. stronę Tak dla Szczepień.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz