Wakacje z dzieckiem? Zapytaj w biurze podróży!

Wakacje z dzieckiem? Zapytaj w biurze podróży!

Marzą Ci się zagraniczne wcza­sy, ale nie jesteś pew­na, czy uda Ci się zapewnić odpowied­nie warun­ki dla Two­jego dziec­ka? Na szczęś­cie obec­nie więk­szość dobrych biur podróży przy­go­towu­je ofer­ty stwor­zone spec­jal­nie z myślą o rodz­i­cach odpoczy­wa­ją­cych z dzieć­mi. Może­my liczyć nie tylko na wiele udo­god­nień, lecz także na pro­mo­cyjne ceny.

Bez­pieczne miejsce
Czym wyróż­ni­a­ją się propozy­c­je wskazy­wane przez biu­ra podróży jako te przy­jazne dzieciom? Przede wszys­tkim są to zwyk­le miejs­ca bez­pieczne, gwaran­tu­jące specy­ficzną rodzin­ną atmos­ferę. Takie hotele zna­j­du­ją się w spoko­jnej okol­i­cy, z dala od klubów noc­nych czy hałaśli­wych barów, które mogły­by naraz­ić maluchy na prob­le­my ze snem. Powin­niśmy móc bez lęku wypuś­cić dziecko samo, by pobaw­iło się w ogrodzie (oczy­wiś­cie na ogrod­zonym tere­nie), poz­wolić mu pluskać się w brodziku bez obaw o nieod­powied­nie towarzyst­wo. Biu­ra podróży posi­ada­jące dobrą opinię, np. BeeFree, posi­ada­ją w swo­jej ofer­cie wiele sprawd­zonych przez rodz­iców z dzieć­mi hoteli cieszą­cych się od lat świet­ną opinią klien­tów – warto korzys­tać z tych cen­nych infor­ma­cji.

Liczne udo­god­nienia
Rodzinne wakacjeHotel przy­jazny dzieciom powinien posi­adać liczne udo­god­nienia, które pomogą rodz­i­com z malucha­mi spędz­ić czas w sposób w pełni kom­for­towy. Mowa tu o tak oczy­wistych sprawach, jak na przykład łóżeczko dla dziec­ka, przewi­jak, pod­stawka w łazience czy też krze­sełko do karmienia. Niek­tóre hotele pro­ponu­ją jed­nak znacznie więcej – maluchy mogą korzys­tać ze spec­jal­nych kącików zabaw w lob­by, czy zajadać pysznoś­ci ze spec­jal­nego menu. Jeżeli nasze dzieci są alergika­mi, warto dowiedzieć się wcześniej, czy jest możli­wość przyrządza­nia dla nich potraw bezg­lutenowych bądź bezm­lecznych. Zapy­ta­jmy o to już w biurze podróży – być może pra­cown­i­cy będą umieli od razu wyszukać hotele pro­ponu­jące taką możli­wość.

Dodatkowe atrakc­je
Dzieci­a­ki szy­bko się nudzą, dlat­ego trze­ba zapewnić im wiele atrakcji. Przy wielu hotelach zna­jdziemy spec­jalne klu­bi­ki dziecięce dla maluchów w różnym wieku – prowad­zone są tam ciekawe ani­mac­je (warto zapy­tać, czy w hotelu będzie ani­ma­tor mówią­cy w naszym języku). Jakość zajęć jest róż­na, dlat­ego dobrze będzie zapoz­nać się wcześniej z opini­a­mi na tem­at konkret­nego hotelu i dostęp­nych akty­wnoś­ci. Ogrom­nym plusem będzie też plac zabaw, basen z brodzikiem czy zjeżdżal­ni­a­mi wod­ny­mi, park linowy lub inne atrakc­je dla najmłod­szych. Pamię­ta­jmy, że dobrze prowad­zone ani­mac­je to nie tylko gwaranc­ja bez­piecznej zabawy dla najmłod­szych, lecz także możli­wość, aby rodz­ice mogli na chwilę odsap­nąć od towarzyst­wa swoich pociech i cieszyć się wspól­ny­mi chwil­a­mi tylko we dwo­je.

Aby wakac­je z dzieć­mi były udane, musimy postaw­ić nie tylko na bez­pieczeńst­wo, lecz także na kom­fort i odpowied­nią liczbę atrakcji. Dzię­ki wspar­ciu kom­pe­tent­nych pra­cown­ików biu­ra podróży szy­b­ciej odna­jdziemy intere­su­jące nas ofer­ty.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz