Na wakacje z Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na wakacje z Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Podczas wakacyjnych wyjazdów warto mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, jak i w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Podróżujący ma takie same prawa jak mieszkaniec danego kraju, dlatego należy przed wyjazdem zapoznać się z obowiązującym w danym kraju systemem opieki zdrowotnej. Wyrobienie karty nic nie kosztuje, a na jej wydanie czeka się do pięciu dni.

 

 

karta europejska, wakacje

Kar­ta upoważ­nia nas do korzys­ta­nia ze świad­czeń zdrowot­nych na tere­nie Unii Europe­jskiej oraz w Islandii, Nor­wegii, Szwa­j­carii i Liecht­en­steinie, gdzie w razie nagłego wypad­ku otrzy­mamy pomoc medy­czną. Jeżeli nie będzie to skom­p­likowane schorze­nie, lekarz zro­bi wszys­tko, co jest nam potrzeb­ne, żebyśmy mogli kon­tyn­uować bez­piecznie nasz wyjazd. Nato­mi­ast jeżeli przy­padek będzie poważniejszy, ma obow­iązek zabez­pieczyć nas tak, żebyśmy mogli spoko­jnie wró­cić do domu i pod­jąć lecze­nie w Polsce – wyjaś­nia w roz­mowie z agencją infor­ma­cyjną Newse­ria Piotr Kali­nows­ki z Mazowieck­iego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego NFZ.

Kar­ta nie zapew­nia jed­nak automaty­cznie bezpłat­nej opie­ki. Zasady opie­ki zdrowot­nej różnią się w zależnoś­ci od kra­ju i to od niego zależy, czy różne świad­czenia są bezpłatne, płatne częś­ciowo lub całkowicie. Dzię­ki EKUZ moż­na jed­nak odzyskać choć część ponie­sionych kosztów. Po powro­cie z wyjaz­du należy z rachunka­mi i wnioskiem zgłosić się do wojew­ódzkiego odd­zi­ału NFZ, tam też moż­na uzyskać dokładne infor­ma­c­je o opiece medy­cznej w danym kra­ju.

Korzys­ta­jąc z opie­ki zdrowot­nej w danym kra­ju, jesteśmy trak­towani na takich samych zasadach, na jakich trak­towany jest oby­wa­tel danego kra­ju. Czyli jeżeli Fran­cuz płaci za daną usługę czy zabieg, to my też za to zapłacimy – pod­kreśla Kali­nows­ki.

Wyro­bi­e­nie kar­ty, jak pod­kreśla Kali­nows­ki, jest proste, a czas oczeki­wa­nia na jej wydanie nie jest dłu­gi. For­mu­la­rz, który należy wypełnić, zna­j­du­je się na stron­ie NFZ, w każdym odd­ziale jest również dostęp­ny w wer­sji papierowej. Moż­na go złożyć zarówno oso­biś­cie, jak i przesłać pocztą, fak­sem lub – po zeskanowa­niu – wiado­moś­cią e‑mail. Kar­ta waż­na jest przez pół roku od momen­tu złoże­nia wniosku, tylko emeryci dosta­ją ja na okres pię­ciu lat.

Dro­gi odbioru są dwie – zaz­nacza­my to na for­mu­la­rzu. Kar­ta może być odesłana na adres, jaki podamy, lub moż­na przyjść i ode­brać ją oso­biś­cie w Nar­o­dowym Fun­duszu Zdrowia. Czas oczeki­wa­nia na wyro­bi­e­nie takiej kar­ty to około pię­ciu dni, jeżeli wniosek przesyłamy, nato­mi­ast w NFZ wydawana jest ona od ręki – tłu­maczy Kali­nows­ki.

Kar­ta wydawana jest wszys­tkim uprawnionym osobom: pra­cown­ikom, osobom prowadzą­cym włas­ną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, tym, którzy mają pod­pisaną umowę o dobrowolne ubez­piecze­nie zdrowotne oraz członkom rodziny ubez­piec­zonego. Także kobi­ety w ciąży mogą uzyskać EKUZ, jed­nak wyjazd za granicę w celu urodzenia dziec­ka tam nie jest obję­ty refun­dacją.

Wyra­bi­a­jąc Europe­jską Kartę Ubez­pieczenia Zdrowot­nego dla dziec­ka do 26. roku życia, które korzys­ta z ubez­pieczenia dorosłego i uczy się, trze­ba pamię­tać o tym, że oprócz wypełnionego wniosku trze­ba także mieć przy sobie (lub przesłać) kopię legi­t­y­macji szkol­nej lub stu­denck­iej, która udoku­men­tu­je sta­tus dziec­ka – zaz­nacza Piotr Kali­nows­ki

źródło: lifestyle.newseria.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz