Termin ważności soczewek — co znaczy i jak się do niego odnosić?

Termin ważności soczewek — co znaczy i jak się do niego odnosić?

by -
Wiele osób popełnia błąd i nosi soczewki po zakończonym terminie ich wymiany. Niektórzy z nas szukają oszczędności w najgorszym miejscu do tego, czyli zdrowiu, inni są zwyczajnie niedbali.  

 

Data ważnoś­ci a data uży­wal­noś­ci soczew­ki

Wszys­tkie soczew­ki posi­ada­ją dwie ważne daty – datę ważnoś­ci soczewek jako pro­duk­tu medy­cznego oraz datę uży­wal­noś­ci.

  • Ta pier­wsza usta­lana jest przez pro­du­cen­ta. Soczew­ki są wyrobem medy­cznym, podle­ga­ją więc wielu restryk­cyjnym badan­iom i testom. Muszą również, jak inne leki, mieć datę ważnoś­ci. Określa ją pod­czas pro­dukcji pro­du­cent, zamieszc­zona jest ona na opakowa­niu. Po jej upłynię­ciu należy soczew­ki wyrzu­cić, nawet jeżeli nie zostały roz­pakowane. Jed­nak taka sytu­ac­ja raczej rzad­ko ma miejsce. Data taka jest odległa, a apte­ki i renomowane salony opty­czne  i sklepy inter­ne­towe salonów (np. sklep Vision Express) dba­ją o to, aby soczew­ki kupowane przez klien­ta miały długą datę ważnoś­ci.
  • Nato­mi­ast dru­ga data, to data mówią­ca o tym, jaki czas należy uży­wać soczewek. To zależy oczy­wiś­cie od tego, jakie soczew­ki wybierze­my – jednod­niowe, dwu­ty­god­niowe, miesięczne. Użytku­jąc soczew­ki jednod­niowe, to oczy­wiste, że każdego dnia wiec­zorem wyrzu­camy zużytą parę do kosza, a rankiem zakładamy nową, świeżą parę. Nato­mi­ast uży­wa­jąc np. soczewek miesięcznych, pod­czas otwar­cia należy zapisać na opakowa­niu datę, kiedy to nastąpiło i odliczyć 30 dni (lub inną liczbę sug­erowaną przez pro­du­cen­ta). Po ich upły­wie należy soczew­ki wyrzu­cić i otworzyć nowe opakowanie, z nowy­mi soczewka­mi.

Prob­le­mem jest to, że wielu ludzi nie trak­tu­je poważnie daty uży­wal­noś­ci soczewek. Nieste­ty ludzie częs­to noszą soczew­ki dłużej niż powin­ni, niż wyni­ka z ich przez­naczenia. Wyni­ka to nieste­ty z zanied­by­wa­nia zasad higieny przez użytkown­ików i częs­to kończy się infekc­ja­mi. Winą jest jed­nak niepraw­idłowe użytkowanie soczewek. Szkła kon­tak­towe należy nosić i wymieni­ać zgod­nie z zalece­ni­a­mi pro­du­cen­ta, tylko dzię­ki temu mamy gwarancję bez­pieczeńst­wa i zdrowia naszych oczu. Po upły­wie ter­minu ważnoś­ci mogą odkładać się dodatkowe osady na soczewkach, soczew­ki mogą się robić szty­wniejsze, mniej kom­for­towe i zdrowe, co może wpły­wać na podrażnienia, zaburzenia widzenia lub nawet na zdrowie wzroku.

Jak pamię­tać o wymi­an­ie?

  • Stara­jmy się wymieni­ać soczew­ki tego samego dnia tygod­nia;
  • Na opakowa­niu soczewek, w kalen­darzu, w komórce – wpiszmy sobie przy­pom­nie­nie o wymi­an­ie i datę wymi­any;
  • Zamów soczew­ki na zapas (moż­na to zro­bić nawet w sklepie inter­ne­towym, np. Vision Express).

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz