Szklanka soku dla zdrowia!

Szklanka soku dla zdrowia!

by -

Każdy rodz­ic prag­nie zapewnić swo­je­mu dziecku jak najzdrowszą dietę – szko­da tylko, że maluchy nie zawsze chęt­nie się­ga­ją po owoce i warzy­wa. Wit­a­miny w sokach to spry­t­ny i przy­jem­ny sposób na dostar­cze­nie malu­chom wszys­tkiego, czego potrze­bu­ją. Jakie dobroczynne właś­ci­woś­ci kry­je w sobie szk­lan­ka soku?

 

Sposób na por­cję zdrowia

Czy wiesz, że eksper­ci zale­ca­ją spoży­wanie codzi­en­nie aż pię­ciu por­cji owoców lub warzyw? Nieste­ty, maluchy trud­no nier­az namówić do zjedzenia sałat­ki owocowej czy warzyw na parze, nie mówiąc już o tym, że na przy­go­towanie takich dań potrze­ba nieco cza­su. Się­ga­jąc po wysok­iej jakoś­ci sok owocowy, np. Tym­bark 100%, mamy pewność, że nasze dzieci otrzy­ma­ją dawkę wit­a­min a do tego jego picie będzie dla nich czys­tą przy­jem­noś­cią. Reg­u­larne picie pełnowartoś­ciowego soku to pros­ta recep­ta na zdrowie i świetne samopoczu­cie, a także pier­wszy krok do wyra­bi­a­nia w maluchach odpowied­nich nawyków.

Wit­a­minowy efekt

TymbarkWit­a­miny w soku spraw­ia­ją, że przy jego reg­u­larnym picu efek­ty dostrzeże­my naprawdę szy­bko. W przy­pad­ku dzieci jed­nym z najczęst­szych prob­lemów zdrowot­nych jest duża podat­ność na różnego rodza­ju infekc­je – niekoniecznie groźne, ale bard­zo uciążli­we. Picie soków pozwala skutecznie wzmoc­nić odporność dzię­ki dzi­ała­niu prze­ci­wut­le­ni­aczy, takich jak m.in. wit­a­miny A, E i C. Poma­ga­jąc one zwal­czać wolne rod­ni­ki, a tym samym zapo­b­ie­gać chorobom cywiliza­cyjnym, stanom zapal­nym i aler­giom. Bada­nia Insty­tu­tu Żywnoś­ci i Żywienia w Warsza­w­ie wykazu­ją, że częs­to cier­pimy na niedobo­ry wit­a­min B, C i E, braku­je nam też wap­nia, żelaza i mag­nezu. U dzieci w zbyt małych iloś­ci­ach spoży­wana jest nato­mi­ast wit­a­m­i­na A i jod. Spoży­wanie soków pozwala szy­bko uzu­pełnić takie bra­ki.

Pij na zdrowie!

Niezwyk­le ważną sprawą u dzieci jest odpowied­ni rozwój ich zębów i koś­ci, a także stan skóry. Tu również widz­imy nieba­gatel­ny związek między wit­a­m­i­na­mi a zdrowiem – orga­nizm malucha potrze­bu­je cho­ci­aż­by wit­a­miny C, niezbęd­nej do pro­dukcji będącego budul­cem tkan­ki łącznej kola­genu. Ważną rolę odgry­wa­ją też m.in. wit­a­m­i­na B12 czy D. Wszys­tkie te konieczne dla praw­idłowego wzros­tu malucha skład­ni­ki zna­jdziemy w wysok­iej jakoś­ci sokach 100%. Wystar­czy jed­na szk­lan­ka wyp­i­jana reg­u­larnie, aby orga­nizm otrzy­mał solid­ną dawkę „pali­wa”, potrzeb­ną do real­iza­cji swoich codzi­en­nych zadań.

Sok i wit­a­miny to połącze­nie ide­alne, stwarza­jące wiele możli­woś­ci. Dzię­ki tej niezwyk­le funkcjon­al­nej oraz lubianej przez dzieci formie zdrowego posiłku mamy możli­wość dostar­cza­nia naszym pociechom wszys­tkiego, co najlep­sze – w prosty i szy­b­ki sposób.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Nachal­na rekla­ma. Znacznie skuteczniejsze i zdrowsze jest po pros­tu jedze­nie owoców i warzyw przez rodz­iców. Dzieci­a­ki naśladu­ją dorosłych, to zro­bią to samo.

Dodaj komentarz