System MyKey — Ford Fiesta dla rodziców i dzieci

System MyKey — Ford Fiesta dla rodziców i dzieci

by -

Ogranicze­nie pręd­koś­ci, głośnoś­ci zestawu audio, przy­mu­sowe zap­inanie pasów, to niek­tóre możli­woś­ci sys­te­mu MyKey w najnowszym europe­jskim wyda­niu For­da Fies­ta. Dzię­ki niemu może popraw­ić się bez­pieczeńst­wo młodych kierow­ców, rodz­ice będą mieli więk­szą kon­trolę nad dzieck­iem za kierown­icą.

W Europie młodzi kierow­cy, którzy nie ukończyli 25 roku życia dwukrot­nie częś­ciej od pozostałych grup biorą udzi­ał w wypad­kach ze skutkiem śmiertel­nym.

- Każdy rodz­ić wie, że nas­to­lat­ki mają rzad­ki dar do pakowa­nia się w kłopo­ty — wyjaś­nia Peter Patzelt, twór­ca europe­jskiej wer­sji sys­te­mu MyKey. – Nasz sys­tem pozwala właś­ci­cielowi For­da Fies­ta wprowadz­ić sen­sowne ograniczenia dla młodych kierow­ców i tym samym zapew­nia spoko­jniejszy sen ich rodz­i­com.

frd_fiesta

Przeprowad­zone przez fir­mę Ford badanie na grupie pon­ad 6000 europe­js­kich rodz­iców wykaza­ło, iż 53% z nich było­by bardziej skłon­nych udostęp­ni­ać swym nas­to­let­nim pociechom samochód, jeśli został­by on wyposażony w tech­nologię MyKey.

– Sama młodzież z początku odnosi się do tego rozwiąza­nia scep­ty­cznie, ale szy­bko przekonu­je się, że sys­tem MyKey znacznie zwięk­sza ich szanse na poży­cze­nie samo­chodu od rodz­iców — doda­je Patzelt.

 Jak to dzi­ała?
Właś­ci­ciel auta może zapro­gramować odd­ziel­ny kluczyk dla swo­jej pociechy, wprowadza­jąc ograniczenia doty­czące jazdy i dzi­ała­nia sys­temów w samo­chodzie. Co moż­na zablokować?  Z myślą o bez­pieczeńst­wie swoich pociech, właś­ci­ciele głównego kluczy­ka mogą ustal­ić pręd­kość maksy­mal­ną, do jakiej będzie moż­na rozpędz­ić auto. Mniej rygo­rysty­czni rodz­ice mogą poprzes­tać na ustaw­ie­niu syg­nałów ostrze­gaw­czych, które będą rozbrzmiewać w przedziale pręd­koś­ci od 70 do 140 km/h.

 

 

Sys­tem uniemożli­wia również młode­mu kierow­cy wyłącze­nie sys­temów bez­pieczeńst­wa takich jak elek­tron­iczny układ kon­troli sta­bil­noś­ci (Elec­tron­ic Sta­bil­i­ty Con­trol) oraz sys­tem zapo­b­ie­ga­nia kolizjom przy małych pręd­koś­ci­ach (Active City Stop).

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz