Sophia i Sadie Storino — oscarowe dziewczyny

Sophia i Sadie Storino — oscarowe dziewczyny

by -

Amerykańskie siostry Sophia i Sadie Stori­no, mimo że nie zagrały w żad­nym z hol­ly­woodz­kich filmów, mają szan­sę zdobyć pop­u­larność niczym Leonar­do DiCaprio czy Judi Dench. Dziew­czyn­ki wzięły udzi­ał w sesji, w której odt­warza­ły kadry z filmów nomi­nowanych do tegorocznych Oscarów.

Mag­gie Stori­no z Chica­go od 3 lat prowadzi blo­ga Don’t Call Me Oscar. Na początku oscarowe role odgry­wała tylko Sophie, gdy na świecie pojaw­iła się Sadie — mama zaan­gażowała do sesji obie cór­ki. Dziew­czyn­ki zaraz po ogłosze­niu nom­i­nacji odgry­wa­ją scen­ki z filmów. W tym roku m.in.: “Wilk z Wall Street”, “Zniewolony”, “Graw­itac­ja”, czy “Tajem­ni­ca Filome­ny”. Pod­czas sesji poma­gała im cio­cia Marnie Hanel, która jest współpra­cown­ikiem mag­a­zynu Van­i­ty Fair. “Namówić dziew­czyn­ki do zabawy nie zawsze było łat­wo. Cza­sem trze­ba było je przekupić fig­urka­mi księżniczek z bajek Dis­ney’a” — wspom­i­na.

Tegorocz­na, 86. w his­torii cer­e­mo­nia Oscarów odbędzie się 2 mar­ca w Los Ange­les. Czy macie swoich fawory­tów?

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz