Regeneracja skóry wieczorową porą

Regeneracja skóry wieczorową porą

by -
Większość mam ma dla siebie zdecydowanie zbyt mało czasu. Codzienność przynosi wiele wyzwań, którym chcą jak najlepiej sprostać. Jak dbać o urodę, by nie było widać objawów zmęczenia?

kremvichy
FreeDigitalPhotos.net

Chy­ba każ­da mama marzy o tym, aby być atrak­cyjną i zad­baną kobi­etą. Na takie samopoczu­cie oprócz utrzy­ma­nia wagi czy noszenia ory­gi­nal­nych ubrań wpływ ma także właś­ci­we dban­ie o skórę na co dzień. Zwłaszcza że inten­sy­wne życie łączące dzieci i pracę zawodową częs­to zostaw­ia ślad w postaci zmęczenia. Te objawy moż­na łat­wo „wyczy­tać” z kobiecej twarzy. Pod­krążone oczy, szara cera, wysus­zona skóra…

Kos­me­ty­czny podzi­ał

Dlat­ego tak ważny jest właś­ci­wy dobór kos­me­tyków o różnym przez­nacze­niu. Zaopa­trzyć się więc trze­ba w te, które sto­su­je się osob­no na dzień i na noc. Pier­wszy rodzaj kremów przede wszys­tkim ma być dla skóry ochroną przed wol­ny­mi rod­nika­mi, słońcem i inny­mi czyn­nika­mi zewnętrzny­mi. Ważne jest więc to, aby w swoim składzie posi­adały one m.in. prze­ci­wut­le­ni­acze i fil­try UV, a także por­cję wit­a­min (m.in. A, C i E). Oprócz tego ich zadaniem jest naw­ilżanie skóry. Kon­takt z kli­matyza­cją, ogrze­waniem czy różny­mi zanieczyszczeni­a­mi zawarty­mi w powi­etrzu spraw­ia, że cera traci swo­ją nat­u­ral­ną wilgoć. Biorąc pod uwagę, że ciało człowieka w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci skła­da się z wody, każdy jej ubytek zakłó­ca praw­idłowe pro­cesy naszego funkcjonowa­nia. W przy­pad­ku skóry jest to więc głównie prze­susze­nie i słab­ną­ca elasty­czność. A w dal­szej kon­sek­wencji przed­w­cześnie zaczy­na­ją pojaw­iać się zmarszcz­ki. Kre­my na noc z kolei poma­ga­ją skórze zre­gen­erować się po tru­dach dnia. Właśnie w nocy nasza skóra przyswa­ja je najszy­b­ciej i naje­fek­ty­wniej. Jest to zasłu­ga skon­den­sowanej daw­ki skład­ników, których powin­ny dostar­czać kre­my na noc. Lep­iej więc zwró­cić na to szczegól­ną uwagę, kiedy czy­tamy ulotkę.

Czas dla siebie

Kiedy nad­chodzi wieczór, a więc czas, gdy mama może wresz­cie ze spoko­jem zad­bać o samą siebie, warto, aby wyko­rzys­tała go maksy­mal­nie na zapewnie­nie swo­je­mu ciału jak najwięk­szej iloś­ci zabiegów spa. Może to być relak­su­ją­ca kąpiel, peel­ing całego ciała, nałoże­nie na twarz masecz­ki odży­w­czej czy naw­ilże­nie i uję­drnie­nie skóry dobrym kre­mem i bal­samem. Noc jest bowiem najlep­szą porą dla regen­er­acji naszej skóry po doz­nanych w ciągu dnia podrażnieni­ach czy mikrouszkodzeni­ach. Wzbo­gacić ją wów­czas moż­na o dawkę odży­w­czych skład­ników oraz odpowied­nio naw­ilżyć, gdyż w cza­sie snu traci spore iloś­ci wody. Ide­al­ny kos­me­tyk powinien więc zaw­ier­ać skład­ni­ki pochodzące z grup antyoksy­dan­tów (np. wit­a­miny A, C, E) oraz sub­stanc­je, które nat­u­ral­nie wys­tępu­ją w naszej skórze (np. kwas hialuronowy, ceramidy, glicery­na) i odpowiada­jące za poprawę reakcji obron­nych orga­niz­mu (np. retinol, pep­ty­dy). Szuka­jąc pro­duk­tu, który speł­nia te wymo­gi, warto wypróbować np. krem na noc Vichy Aqualia Ther­mal Spa. Zna­j­du­jące się w nim akty­wne skład­ni­ki przy­wraca­ją właś­ci­wą równowagę skórze, wzmac­ni­a­ją ją oraz regeneru­ją naskórek. Krem ten zaw­iera bowiem np. kwas hialuronowy, który jest nat­u­ral­nym skład­nikiem skóry człowieka stosowanym m.in. do zwal­cza­nia zmarszczek. Ten żel-krem może mieć również zas­tosowanie jako masecz­ka. Jeśli nie moż­na znaleźć więcej cza­su na wypoczynek, warto wybrać taki zestaw kos­me­tyków, który pomoże nam usunąć objawy zmęczenia i odpowied­nio zad­ba o naszą skórę.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz