Puchowa spódnica na narty i …

Puchowa spódnica na narty i …

by -

Puchów­ki” to obow­iązkowy ele­ment zimowej garder­o­by. Ter­az do kurtek dołączyły spód­nice. W różnych kolorach i dłu­goś­ci­ach. Pozwala­ją kobiecie nawet zimą wyglą­dać mod­nie i czuć się kom­for­towo. SKHOOP czyli szwedz­ka moda w prak­ty­cznym wyda­niu.

Spód­nice moż­na nosić na kil­ka sposobów w zależnoś­ci od miejs­ca, cza­su i okazji. W mieś­cie sprawdzi się do leg­gin­sów lub rajstop, do tego żaki­et lub kamizel­ka i ciężkie buty. Pod­czas week­endowego wyjaz­du w góry moż­na ją założyć do nar­cia­rs­kich butów. Argu­mentem za, jest fakt, że nasze bab­ki tele­mark wykony­wały w spód­ni­cach. Puchowe spód­nice są wyjątkowo cienkie, tal­iowane, a przede wszys­tkim ciepłe. Charak­teryzu­je je wiele prak­ty­cznych szczegółów — przede wszys­tkim dwus­tron­ny zamek błyskaw­iczny pozwala­ją­cy: reg­u­lować boczne roz­por­ki oraz w dowol­nej chwili nałożyć lub zdjąć spód­nicę jak pareo.

 

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz