Przykre konsekwencje nieleczonej próchnicy u dzieci

Przykre konsekwencje nieleczonej próchnicy u dzieci

by -

próchnica u dzieci

Próch­ni­ca lubi przekąs­ki i napo­je gazowane

Próch­ni­cotwór­c­zo dzi­ała­ją też przekąs­ki pomiędzy posiłka­mi, jak np. słody­cze i owoce. Pod­czas jedzenia zmniejsza się pH w jamie ust­nej i stwarza ide­alne warun­ki do dem­iner­al­iza­cji szk­li­wa. Kiedy prz­er­wy między posiłka­mi są krótkie, niskie pH utrzy­mu­je się przez dłuższy czas. Innym, częstym błę­dem popeł­ni­anym przez rodz­iców jest podawanie dzieciom do picia napo­jów gazowanych, które w swoim składzie mają mnóst­wo cukrów. Bak­terie w jamie ust­nej powodu­ją ich rozkład, w wyniku którego pow­sta­ją kwasy osłabi­a­jące szk­li­wo. Próch­ni­cotwór­cze dzi­ała­nia mają również m.in. cukier­ki z karmelem i tof­fi, palusz­ki, chrup­ki oraz inne wyro­by z białej mąki. Są lep­kie, łat­wo osadza­ją się na zębach i fer­men­tu­ją.

Niebez­pieczne butel­ki i kub­ki niekap­ki

Stom­a­tolodzy apelu­ją, by jak najszy­b­ciej oduczyć dziecko picia z butel­ki i kub­ka z ust­nikiem. W prze­ci­wnym razie tzw. próch­ni­ca butelkowa murowana. Kon­takt, zazwyczaj mle­ka, soku lub innego słod­kiego napo­ju, z zęba­mi jest dłuższy niż w przy­pad­ku picia ze zwykłego kub­ka. Groźne kon­sek­wenc­je powodu­je też wiec­zorne zasyp­i­anie z butelką. — Pod­czas snu zmniejsza się ilość wydzielanej śliny, która przy­wraca praw­idłowe pH w ustach. Wtedy mleko pozosta­je na zębach i tworzy płytkę nazęb­ną, która jest ide­al­ną poży­wką dla bak­terii — doda­je stom­a­tolog.

Jesteś w ciąży? Jedz dużo wit­a­miny D!

Według naukow­ców z Kanady, niedobór wit­a­miny D w cza­sie ciąży zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia próch­ni­cy i niedoroz­wo­ju szk­li­wa u dzieci. Dlat­ego w menu przyszłych matek powin­ny znaleźć się takie pro­duk­ty jak: żół­ty ser, krowie mleko, jaj­ka i ryby. Choć w przy­pad­ku tych ostat­nich należy uważać — mogą one być zanieczyszc­zone przez rtęć, dioksyny lub polichlorowane bifenyle. Warto zaz­naczyć, że wit­a­m­i­na D nie tylko zapo­b­ie­ga próch­ni­cy dziec­ka, ale wspiera praw­idłowy rozwój koś­ci, zmniejsza ryzyko kom­p­likacji ciąży oraz odpowia­da za rozwój mózgu pło­du.

Trzy skuteczne zabie­gi den­tysty­czne zapo­b­ie­ga­jące próch­ni­cy

W stom­a­tologii ist­nieje kil­ka sposób na uniknię­cie próch­ni­cy, m.in. lakowanie i lakierowanie. Ten pier­wszy jest zabiegiem pro­fi­lak­ty­cznym, pod­czas którego den­tys­ta pokry­wa bruzdy, szczeliny i zagłę­bi­enia światło utwardzal­ną sub­stancją. Co ważne, by lakowanie odniosło pożą­dany skutek, należy je wykon­ać jak najw­cześniej, czyli tuż po wyrżnię­ciu się pier­wszych mlecza­ków. Również lakierowanie, czyli flu­o­ryza­c­ja zębów prze­ci­wdzi­ała pow­stawa­niu zmi­an próch­niczych. Pole­ga na pokryciu zębów bezbar­wnym preparatem o wysokim stęże­niu flu­o­ru, który zasy­cha i uwal­nia daw­ki pier­wiast­ka przez kole­jne parę godzin. — Jed­ną z bardziej nowoczes­nych metod zapo­b­ie­ga­nia próch­ni­cy jest ozonoter­apia. Właś­ci­woś­ci tego gazu spraw­ia­ją, że bard­zo szy­bko rozkła­da się on do akty­wnych rod­ników nadtlenkowych, które są bak­te­ri­obójcze i hamu­ją rozwój choro­by w jamie ust­nej — tłu­maczy dr Mar­iusz Duda.

Próch­nicę mlecza­ków trze­ba leczyć

Choć mlecza­ki to zęby, które i tak wypada­ją, należy z nimi chodz­ić do den­tysty. Nielec­zona próch­ni­ca może rozprzestrzeni­ać się na inne zęby, powodować owr­zodzenia dziąseł lub ich ropień, a nawet zniszczyć tkan­ki przyzębia. Ale lista schorzeń wywołanych infekc­ja­mi w jamie ust­nej jest dłuższa. Zna­j­du­ją się na niej m.in. choro­by układu ner­wowego i krąże­nia, alergie, zapale­nie opon móz­gowych i nerek. Dlat­ego nawet z niewielki­mi zmi­ana­mi próch­niczy­mi od razu powin­niśmy się z dzieck­iem do den­tysty. W przy­pad­ku małych ubytków sto­su­je się plom­by. Mali pac­jen­ci mogą sobie nawet wybrać ich kolor. Kolorowe wypełnienia odwraca­ją uwagę dzieci od zabiegu i spraw­ia­ją, że chęt­niej myją zęby i tym samym dba­ją o higienę całej jamy ust­nej.

Pop­u­larnym zabiegiem jest też lapisowanie, które pole­ga na impre­g­nacji zęba za pomocą azotanu sre­bra. Najpierw wcier­any jest w mleczak roztwór azotanu sre­bra, a po kilku min­u­tach strą­cal­nik w postaci soli kuchen­nej. Wów­czas wyt­warza się białczan sre­bra o dzi­ała­niu anty­bak­teryjnym i prze­ci­w­próch­niczym. Ze wzglę­du na wytrą­ca­jące się pod­czas lapisowa­nia sre­bro, nat­u­ral­nym następst­wem zabiegu jest prze­bar­wie­nie zęba na kolor czarny.

W sytu­acji gdy próch­ni­ca ataku­je miazgę zęba, najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest lecze­nie kanałowe lub usunię­cie zęba. Jed­nak ekstrakc­ja mlecza­ków może doprowadz­ić do poważnych wad zgryzu w przyszłoś­ci. Np. wyrzy­na­ją­ca się pier­wsza stała „piąt­ka” może ustaw­ić się w miejsce usuniętej mlecznej „czwór­ki”. Aby tego uniknąć, stom­a­tolodzy zale­ca­ją wyko­nanie tzw. utrzymywacza przestrzeni, który zabez­piecza miejsce po utra­conym zębie i utrzy­ma je dla stałego.

Łatwiej zapo­b­ie­gać, niż leczyć

Próch­ni­ca mlecza­ków ma ogrom­ny wpływ na przyszłe uzę­bi­e­nie i rozwój szczę­ki dziec­ka. Dlat­ego bard­zo ważne jest niedo­puszcze­nie do jej pow­sta­nia i zabranie malucha do den­tysty, jak tylko pojaw­ią się u niego pier­wsze zęby mleczne. Stosowanie pod­sta­wowych zasad higieny jamy ust­nej, reg­u­larne kon­t­role i pro­fi­lak­ty­czne bezbolesne zabie­gi stom­a­to­log­iczne zwięk­szą szanse na ochronę mlecza­ków two­jego dziec­ka przed chorobą, której skut­ki są bard­zo groźne.

źródło: biznes.newseria.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz