Prowadzenie ciąży – prywatnie czy państwowo?

Prowadzenie ciąży – prywatnie czy państwowo?

by -

Kobi­eta w ciąży wyma­ga opie­ki lekarskiej, sys­tem­aty­cznych badań, które poz­wolą kon­trolować prze­bieg kole­jnych tygod­ni roz­wo­ju pło­du. Gdzie przyszła mama powin­na się zapisać na wiz­ytę i ile będzie musi­ała na nią czekać?

 

Zdrowie ciężarnej

Care about young pregnant woman in hospital - indoorsKobi­eta oczeku­ją­ca dziec­ka powin­na pozostawać pod stałą kon­trolą lekarza ginekolo­ga-położni­ka. Jeśli tylko dowie się, że jest w ciąży, powin­na jak najszy­b­ciej pojaw­ić się u lekarza. Najlepiej, aby stało się to przed dziesią­tym tygod­niem ciąży. Ter­min powinien być dotrzy­many, jeśli kobi­eta chce po urodze­niu dziec­ka sko­rzys­tać z przysługu­jącego jej tzw. becikowego. W pub­licznych przy­chod­ni­ach z kon­trak­tem NFZ do lekarza ginekolo­ga trze­ba zapisy­wać się z dużym wyprzedze­niem lub reje­strować się w dniu wiz­y­ty bard­zo wcześnie rano. Później na umówioną wiz­ytę również należy czekać – niekiedy kil­ka godzin pod drzwia­mi gabi­ne­tu lekarza. W pry­wat­nych gabi­ne­tach gineko­log­iczno-położniczych czas oczeki­wa­nia na wiz­ytę jest krót­szy – zwyk­le kil­ka dni.

Ciężar­na musi w trak­cie dziewię­ciu miesię­cy ciąży wykon­ać szereg badań kon­trol­nych, a jeśli wykażą one jakiekol­wiek niepraw­idłowoś­ci – również bada­nia pre­na­talne, pozwala­jące na postaw­ie­nie diag­nozy stanu zdrowia nien­ar­o­d­zonego dziec­ka i pod­ję­cie zale­canych dzi­ałań.

Pry­wat­nie czy państ­wowo?

Insty­tut Mat­ki i Dziec­ka poda­je, że praw­ie 50 proc. ciężarnych wybiera opiekę medy­czną w pry­wat­nych gabi­ne­tach lekars­kich, z uwa­gi na lep­szą opiekę i możli­wość szy­bkiego odby­cia wiz­y­ty kon­trol­nej (http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,106540,16203105,Wizyta_u_ginekologa_w_ciazy__Przychodnia__Jak_najszybciej_.html). Lekarze ofer­u­ją­cy swo­je usłu­gi w gabi­ne­tach pry­wat­nych są bardziej dostęp­ni niż ci pracu­ją­cy w ramach kon­trak­tu z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia. Pomi­mo korzys­ta­nia z pry­wat­nej opie­ki zdrowot­nej w całym okre­sie ciąży poród najczęś­ciej odby­wa się już w pub­licznym szpi­talu. Tylko w spo­rady­cznych przy­pad­kach panie płacą za kom­fort rodzenia w renomowanej klin­ice położniczej.

Za prowadze­nie ciąży i wszelkie niezbędne bada­nia w pry­wat­nych gabi­ne­tach gineko­log­icznych trze­ba zapłacić nawet kil­ka tysię­cy zło­tych, ale w zami­an za to pac­jen­t­ka otrzy­mu­je odpowied­nią opiekę.

Warto rozważyć możli­wość sko­rzys­ta­nia z opie­ki gineko­log­iczno-położniczej w ramach paki­etu pry­wat­nego ubez­pieczenia zdrowot­nego. Płacąc niewielką skład­kę miesięczną, moż­na korzys­tać z opie­ki medy­cznej we wskazanych placówkach. Ubez­piecze­nie zdrowotne np. w fir­mie Sig­nal Iduna to koszt rzę­du kilkudziesię­ciu zło­tych miesięcznie. Zakłada­jąc, że w cza­sie ciąży pac­jen­t­ka musi co najm­niej raz w miesiącu staw­iać się na wiz­ytę u ginekolo­ga i płacić 100–150 zł za kon­sul­tację plus opła­cać wszys­tkie zle­cone bada­nia, wykupi­e­nie polisy zdrowot­nej tym bardziej okazu­je się opła­calne.

PODOBNE ARTYKUŁY

1 KOMENTARZ

  1. Korzys­tałam z takiego ubez­pieczenia w ramach pry­wat­nego paki­etu medy­cznego w cza­sie ciąży. total­na poraż­ka, jeszcze gorsze olewact­wo niż w państ­wowej placów­ce. Insty­tuc­je tego typu mają zasadę , o której się nie mówi głośno: płać abona­ment i nie przyłaź.
    Lekarz nie zro­bił mi jed­nego z pod­sta­wowych badań (dłu­goś­ci szyj­ki maci­cy), o mało co nie straciłam dziec­ka.
    Synek urodz­ił się 2 miesiące przed cza­sem. Ciążą cały czas była zagrożona a w opinii lekarza nie.

Dodaj komentarz