Produkty spożywcze, które warto omijać w diecie twojego dziecka

Produkty spożywcze, które warto omijać w diecie twojego dziecka

by -

Wiele mówi się o koniecznoś­ci jak najdłuższego karmienia dziec­ka pier­sią, aby przekazać mu kom­pleks skład­ników odży­w­czych przy­czy­ni­a­ją­cych się do zdrowego roz­wo­ju. Niem­niej, również i na dal­szych eta­pach roz­wo­ju dziec­ka należy zad­bać o jego dietę. Jakie pro­duk­ty spoży­w­cze warto omi­jać w diecie przed­szko­la­ka czy ucz­nia?

Wyk­luc­zone w diecie dziec­ka
Little girl eating
O ile na pewno każ­da mat­ka wie, w którym miesiącu życia wprowadzać w diecie dziec­ka gluten, o tyle nie każ­da będzie świado­ma tego, jakich pro­duk­tów bezwzględ­nie należy unikać w codzi­en­nym żywie­niu swo­jej pociechy. Dzieciom do 4 roku życia nie powin­niśmy podawać w ogóle pro­duk­tów tłustych i wysoko przetwor­zonych pro­duk­tów spoży­w­czych, w tym fast foodów, zupek chińs­kich czy chip­sów. Nie powin­ny one jeść tłustego mięsa i wędlin, flaków, smal­cu, majonezu lub pełnotłustej śmi­etany. Należy unikać musz­tardy, ketchupu, ciastek z kre­mem i wszel­kich innych słody­czy o wysok­iej zawartoś­ci cukrów. Cukry i tłuszcze nasy­cone nie wpły­wa­ją korzyst­nie na orga­nizm młodego człowieka i jego rozwój. Złe nawy­ki żywieniowe wpo­jone we wczes­nym dziecińst­wie spowodu­ją, że dziecko w dal­szych eta­pach swo­jego życia będzie jadało w ten sam sposób, doprowadza­jąc najpierw do nad­wa­gi, a później również do otyłoś­ci, zagraża­ją­cych zdrow­iu, a w skra­jnych przy­pad­kach nawet życiu.

Ryzyko wysok­iego cho­les­terolu
Tłuste potrawy, słody­cze czy tzw. śmieciowe jedze­nie, w diecie dziec­ka, jak i dorosłego, nie powin­ny wys­tępować. Oczy­wiś­cie od cza­su do cza­su moż­na zjeść piz­zę czy czeko­ladę, ale takie pro­duk­ty nie mogą być pod­stawą diety ze wzglę­du na pod­wyższanie poziomu cho­les­terolu w orga­nizmie. Cho­les­terol jest organ­icznym związkiem chemicznym, który jest niezbęd­ny do praw­idłowego funkcjonowa­nia, ale nie moż­na dop­uś­cić do wysok­iego poziomu tzw. cho­les­terolu złego LDL. Jeśli jed­nak jest go zbyt wiele, należy go ograniczać – przede wszys­tkim poprzez stosowanie zdrowej diety i pod­ję­cie akty­wnoś­ci fizy­cznej. Dzieci oraz dorośli mogą przyj­mować w takim przy­pad­ku preparaty obniża­jące poziom złego cho­les­terolu, takie jak Cho­les­ter.  Praw­idłowe nawy­ki, których nauczymy dziecko, zaowocu­ją w jego przyszłym życiu prowadze­niem akty­wnego oraz zdrowego try­bu życia.

PODOBNE ARTYKUŁY

6 KOMENTARZE

 1. Hi there I don’t know if it’s me or maybe your inter­net site
  but it’s load­ing slow­ly for me per­son­al­ly, it took me just like a
  few min­utes to suc­cess­ful­ly load still gmail does work fine .
  Any­way, I appre­ci­ate you for putting up an incred­i­bly great
  arti­cles. I do believe it has already been total­ly ben­e­fi­cial to indi­vid­ual who actu­al­ly vis­it
  here. I per­son­al­ly need to point out that you actu­al­ly have done won­der­ful
  work with this and expect to check out much more awe­some con­tent
  from you. Imme­di­ate­ly after tak­ing a look at the blog post, I have book-marked your web blog.

 2. Awe­some blog! Do you have any hints for aspir­ing writ­ers?
  I’m hop­ing to start my own web­site soon but I’m a lit­tle lost on every­thing.
  Would you rec­om­mend start­ing with a free plat­form
  like Word­Press or go for a paid option? There are so many choic­es out there that I’m com­plete­ly con­fused ..
  Any tips? Kudos!

 3. But what when we are at a place where there are no cell phone tow­ers.
  Also, busi­ness­es that need many lines of ser­vice may
  find that their tele­phone bills are enor­mous on a month­ly
  basis. ’ Con­fer­enc­ing ’ The bet­ter a small busi­ness can com­mu­ni­cate with their employ­ees and their
  cus­tomers, the more suc­cess­ful they will be.

 4. hi!,I like your writ­ing so much! per­cent­age we com­mu­ni­cate more approx­i­mate­ly your post on AOL? I need a spe­cial­ist in this area to resolve my prob­lem. May be that is you! Tak­ing a look ahead to see you.

 5. I want search­ing at and I believe this inter­net site got some real­ly use­ful stuff on it! .

Dodaj komentarz