Próchnica zjada przedszkolakom zęby

Próchnica zjada przedszkolakom zęby

by -

Wśród 503 badanych przed­szko­laków, aż 79% ma zęby mleczne objęte próch­nicą, u 28% zniszczenia są tak duże, że co najm­niej 3 zęby wyma­ga­ją usunię­cia. Kon­sek­wenc­je? Za kil­ka lat dzieci mogą mieć wady zgryzu, prob­le­my z praw­idłowym roz­wo­jem koś­ci i mięśni twarzy.

Wśród wielu rodz­iców panu­je przeko­nanie, że zęby mleczne nie wyma­ga­ją leczenia, “bo prze­cież i tak wypad­ną”. Nic bardziej myl­nego! Mlecza­ki rzeczy­wiś­cie wypad­ną, ale zan­im do tego dojdzie „zarażą próch­nicą” sąsiadu­jące z nimi zęby stałe. Próch­ni­ca to choro­ba infek­cyj­na, która może przenosić się wraz z bak­te­ri­a­mi na zdrowe zęby. Ten mech­a­nizm doskonale obrazu­ją wyni­ki badań, według których aż u 13,5 proc. przed­szko­laków zdi­ag­no­zowano próch­nicę w zębach stałych, a śred­nio jed­no dziecko ma 2 zęby stałe objęte próch­nicą.

Child girl brushing teeth in bathroomPróch­ni­ca u dzieci starszych
Zaled­wie 8 proc. dzieci ma zęby zdrowe, nieob­jęte próch­nicą — wyni­ka z badań przeprowad­zonych w ramach II edy­cji Akademii Zdrowego Uśmiechu. Z kolei z wyników badań Fun­dacji Wiewiór­ki Julii wyni­ka, że praw­ie 90 proc. pol­s­kich dzieci ma zaawan­sowaną próch­nicę, a niemal połowa — wady zgryzu. W bada­ni­ach prowad­zonych przez fun­dację od wrześ­nia 2012 roku brało udzi­ał pon­ad 2,5 tys. dzieci z 40 szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów w wieku od 5 do 15 lat. Jak się okaza­ło, 89,79 proc. cho­ru­je na próch­nicę i wyma­ga naty­ch­mi­as­towego leczenia stom­a­to­log­icznego. W wielu przy­pad­kach jest to próch­ni­ca wtór­na. U 42 proc. badanych trze­ba było usunąć co najm­niej jeden ząb, u 41 proc. den­tyś­ci rozpoz­nali wady zgryzu.

Z rapor­tu opartego na bada­ni­ach przeprowad­zonych w ramach Podróży Wiewiór­ki Julii wyni­ka, że prob­lem próch­ni­cy doty­czy odpowied­nio:
•    79,9% u 5‑latków,
•    90,5% u 7‑latków,
•    91,8% u 15-latków.

Główną przy­czyną wys­tępowa­nia próch­ni­cy jest niepraw­idłowa pielę­gnac­ja jamy ust­nej przez rodz­iców oraz złe nawy­ki żywieniowe w pier­wszych lat­ach życia
By uniknąć próch­ni­cy, dziecko powin­no:
  • po każdym posiłku (szczegól­nie po zjedze­niu słody­czy) szc­zotkować zęby — przy­na­jm­niej 2 razy dzi­en­nie: rano i wiec­zorem
  • uży­wać pasty z flu­o­rem i co 3 miesiące wymieni­ać szc­zoteczkę
  • reg­u­larnie chodz­ić na wiz­y­ty kon­trolne do den­tysty — przy­na­jm­niej raz na pół roku, a także:
W Szwecji prob­lem próch­ni­cy u dzieci doty­czy zaled­wie 3% maluchów. Świa­towa Orga­ni­za­c­ja Zdrowia nałożyła na Pol­skę obow­iązek zmniejszenia wskaźni­ka próch­ni­cy u dzieci do poziomu 80%. Ma on zostać spełniony do 2020 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz