Poruszająca Maddie Ziegler

Poruszająca Maddie Ziegler

Maddie Ziegler — 11-letnia tancerka, która zilustrowała singiel pt. „Chandelier” wokalistki Sia. Choreografia do pięknej piosenki obrazuje walkę piosenkarki z alkoholizmem. Opinię publiczną poruszyła nie muzyka lecz taniec młodziutkiej Maddie.

 

 

5a7938_f90f7f6862b3e0bd6348dfe4e668c983.jpg_srz_420_525_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Mad­die Ziegler swoim tańcem w teledysku Sia „Chan­de­lier” wywołała ogromne porusze­nie widzów na całym świecie. Zaled­wie jede­nas­to­let­nia tancer­ka inter­pre­tu­je muzykę w sposób niezwyk­le dojrza­ły, a jej ciało skła­da się do efek­townych póz niczym guma. Nic dzi­wnego – obdar­zona niewąt­pli­wym tal­en­tem dziew­czyn­ka tańczyć zaczęła w wieku dwóch lat i kari­erze pod­porząd­kowała całe swo­je życie. Wrod­zone predys­pozy­c­je i cięż­ka pra­ca dały efek­ty – ter­az Mad­die jest znana pod każdą sze­rokoś­cią geograficzną.

Wideok­lip, w którym wys­tępu­je Mad­die ma już blisko 19 mil­ionów wyświ­etleń na You Tube. Jed­nak nie wszys­t­kich taniec dziew­czyn­ki pory­wa i nie wszys­t­kich zach­wyca ładunek emocji, jakie młodz­i­ut­ka artys­t­ka ruchem ciała przekazu­je. Gdy jed­ni rozpły­wa­ją się nad tal­en­tem dziew­czyn­ki, inni oburza­ją się stwor­zonym na potrze­by video­clipu wiz­erunk­iem. Lolit­ka w blond peruce i cielistym body nie przy­padła do gus­tu wielu inter­nau­tom, którzy rozpoczęli bur­zli­wa dyskusję na tem­at miejs­ca dzieci w sztuce, czy też prze­myśle rozry­wkowym. Patrząc na teledysk jed­ni widzą opowiada­ją­ca pewną his­torię dojrza­łą artys­tkę, inni wyciąg­nięte z wypełnionego zabawka­mi poko­ju dziecko, które znalazło się na niewłaś­ci­wym miejs­cu. A Wy, co myśli­cie? Bron­imy pod­sta­wowych wartoś­ci, czy popadamy w para­no­ję?

6 KOMENTARZE

  1. Kończyłam szkołę bale­tową miałyśmy iden­ty­czny trykot w perukach też były chore­ografie. Czepi­a­ją się ludzie, którzy nie mają pasji i tal­en­tu. Potem czy­tam “bied­na dziew­czyn­ka w sidłach kari­ery”, ” nie ma dziecińst­wa”, “jak wyglą­da” itp. Idź­cie do opery to zobaczy­cie czy tam nie ma takich trykotów dla małych dziew­czynek. A życie bez pasji i samo­re­al­iza­cji jest gówno warte 😀

  2. to wspani­ałe co robi to dziecko!!! Tylko pytam się dlaczego na tę śliczną niewin­ną buz­ię ładu­je­cie tyle mak­i­jażu!! i nie tylko w teledysku.

  3. Ja uważam że Mad­die jest genial­na. Taniec jest tak naład­owany emoc­ja­mi, że aż cia­r­ki prze­chodzą. Mimika,ruch w polącze­niu z,muzyka tworzą coś pięknego, wewnętrz­na wal­ka z wyb­o­ra­mi, wal­ka z nałogiem.Swietne wid­owisko które ściska za serce ponieważ porusza smut­ny temat.A dlaczego wybra­no do teledysku dziecko?Myślę że dlat­ego że każdy człowiek ma w sobie dużo z dziec­ka, a skłon­noś­ci do popada­nia w nało­gi i depresję mają dzieci z rodzin dys­fun­cyjnych. Nieszcześli­we rozbite dziecko skrzy­wd­zone przez dorosłych zamknięte w samot­nym świecie, w dzi­wnym i skrom­nie ume­blowanym poko­ju zamienia się w dorosłego( obraz na ścian­ie który widać w klip­ie) To jest to dziecko które w dorosłym życiu sobie nie radzi. Ładunek emocjon­al­ny utworu i chore­ografii ogrom­ny a mała Med­die utal­en­towana, bezsprzecznie.

  4. Prze­sa­da. Mad­die nie jest już małą dziew­czynką, ale nas­to­latką. Jej taniec jest niesamow­ity, moim zdaniem powin­na dalej rozwi­jać swój tal­ent. Tylko niepotrzeb­ny ten mak­i­jaż. Moja cór­ka ma czter­naś­cie lat i uważa, że mak­i­jaż nie jest jej potrzeb­ny.

Dodaj komentarz