Położna. 3550 cudów narodzin

Położna. 3550 cudów narodzin

Położ­na jest tą osobą, która jako pier­wsza doty­ka noworod­ka. To niezwykła chwila, gdy trzy­mam dziecko w rękach, zan­im odd­am je w obję­cia mat­ki” — pisze  Jean­nette Kaly­ta najbardziej znana pol­s­ka położ­na. Miała napisać porad­nik, ale ich nie lubi, dlat­ego opisała his­to­rie rodz­iców i nar­o­dzin ich dzieci, które poz­nała pod­czas swo­jej 25-let­niej pra­cy zawodowej. Tak pow­stała „Położ­na. 3550 cud­ów nar­o­dzin”.

Wzrusza­ją­ca, momen­ta­mi zabaw­na, głęboko prawdzi­wa his­to­ria jej życia i pra­cy. Niezwykły doku­ment cudu nar­o­dzin dziec­ka i moc­ny głos w społecznej dyskusji na tem­at pod­miotowoś­ci kobi­ety w cza­sie poro­du. His­to­rie par i matek rodzą­cych pod opieką Jean­nette Kaly­ty wywołu­ją żywe emoc­je i skła­ni­a­ją do reflek­sji. To książ­ka i dla rodz­iców, i tych, którzy chcą nimi zostać.

Położna. 3550 cudów narodzin

”Wiele lat temu media przyp­ięły mi łatkę położnej gwiazd, co mogło wskazy­wać, że gwiazdy przy porodzie wyma­ga­ją od położnej jak­iś spec­jal­nych umiejęt­noś­ci. W efek­cie krępowały się do mnie dzwonić inne kobi­ety, myśląc, że nie zna­jdę dla nich miejs­ca w swoim kalen­darzu, gdyż zapewne nie intere­su­ją mnie „zwycza­jne porody”. Nie jest to prawdą.” — pisze Kaly­ta.

A oto co mówią o jej książce gwiazdy:

Kayah (piosenkar­ka, kom­pozy­tor­ka i pro­du­cen­t­ka): Pod czułą opieką Jean­nette nar­o­dz­iło się nie tylko wiele dzieci, ale i matek. Matek świadomych, rodzą­cych bez­piecznie siła­mi natu­ry, o co tak mądrze zab­ie­ga. Przeczy­ta­j­cie, a zrozu­miecie, dlaczego moment bolesnego poro­du uważam do dziś za jed­no z najważniejszych i najbardziej misty­cznych doświad­czeń w moim życiu. Jej metody spraw­ia­ją, że każ­da kobi­eta ma szan­sę poczuć, iż nowa­tors­ka, acz nat­u­ral­na idea, że Jean­nette nie odbiera poro­du, lecz go przyj­mu­je, się sprawdza. A przy okazji to też mat­ka, i to dwój­ki dzieci, więc wszys­tkie nasze rozter­ki nie są jej obce.

Agniesz­ka Gro­chows­ka (aktor­ka) „Może­my rodz­ić odważnie. W zgodzie ze swoim ciałem, intu­icją, naturą. Jean­nette napisała książkę bard­zo potrzeb­ną. Piękną, prawdzi­wą, z ser­ca. Żału­ję, że nie przeczy­tałam jej wcześniej”.
Jean­nette Kaly­ta, “Położ­na. 3550 cud­ów nar­o­dzin”, Wyd. Otwarte, cena: 36 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz