Kiedy pojawia się rodzeństwo

Kiedy pojawia się rodzeństwo

by -
Noworodek wymaga ciągłej opieki mamy lub taty. Przez to często zapominamy o potrzebach starszego dziecka. Najczęściej poświęcamy mu więcej uwagi, gdy między rodzeństwem jest problem — zazdrość lub niechęć. Dlatego przygotowania dziecka na pojawienie się rodzeństwa trzeba zacząć dużo wcześniej.

 

little sister kisses a sleeping newborn baby brother

 

Obaw­iamy się tego, jak malec zniesie rozłąkę, czy ktoś zaopieku­je się nim odpowied­nio i zas­tanaw­iamy, czy w ogóle powiedzieć smykowi prawdę doty­czącą powodu nieobec­noś­ci. Wbrew pozorom, „oga­r­nię­cie” tego wszys­tkiego tak, by mama miała trochę spoko­ju, nie jest takie trudne.

Kwest­ie tech­niczne, czyli opieka nad starsza­kiem

Niezwyk­le częs­to niepokoi nas to, czego jeszcze nie zor­ga­ni­zowal­iśmy, czego nie dopełnil­iśmy albo co wciąż „wisi” nad nami w niedokońc­zonej postaci. Podob­nie jest z opieką nad dzieck­iem pod­czas poby­tu mamy w szpi­talu. Jeżeli myślisz o tym, że umówiłaś się z siostrą / mamą / szwagierką na opiekę nad dzieck­iem w tych szczegól­nych dni­ach, ale nadal czu­jesz niepokój, to praw­dopodob­nie dlat­ego, że nie wszys­tko jest dopięte na ostat­ni guzik. A najczęś­ciej tym czymś jest gotowość dziec­ka.

Nieza­leżnie od tego, kto ma zająć się brzdącem, musisz mieć pewność, że dziecko będzie chci­ało z tą osobą zostać oraz — że będzie przyzwycza­jone do tej oso­by. Sios­tra na pewno nie skrzy­wdzi dziec­ka, ale jeśli widzi go raz na dwa miesiące, to malec ma pra­wo czuć się niepewnie w jej towarzys­t­wie. I to właśnie trze­ba zmienić.

Ostat­nie miesiące (a zwłaszcza tygod­nie) wyko­rzys­taj na oswa­janie pociechy z osobą, która będzie się nią zaj­mować. Zacznij od częstych spotkań i zwróć uwagę na to, by odby­wały się one w miejs­cu, w którym pod­czas two­jej nieobec­noś­ci będzie prze­by­wało dziecko (nie zawsze może to być wasze mieszkanie, choć tak było­by najlepiej). Stop­niowo przestawaj być obec­na na tych spotka­ni­ach, idź na zakupy, w końcu zor­ga­nizuj noc­leg z przyszłą nian­ią. To ostat­nie jest szczegól­nie ważne, gdy przy porodzie będzie obec­ny twój part­ner. Może prze­cież okazać się, że urodzisz między 9 a 15, kiedy starszak będzie w przed­szkolu (a potem będzie z nim już tata). Ale może być też tak, że poród rozpocznie się o 22 — i ktoś będzie musi­ał zostać ze smykiem.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz