Jak podreperować domowy budżet i nie stracić?

Jak podreperować domowy budżet i nie stracić?

by -

Kole­jny nieprzewidziany wydatek to okaz­ja, aby roze­jrzeć się na rynku poży­czek ofer­owanych przez insty­tuc­je finan­sowe. Czy od razu trze­ba decy­dować się na cieszące się złą sławą chwilów­ki? Niekoniecznie – ratunkiem z finan­sowych tara­p­atów może okazać się zwykła kar­ta kredy­towa.

 shutterstock_132478748

Kredyt nieo­pro­cen­towany: czy to możli­we?
Kar­ta kredy­towa daje możli­wość bezod­setkowego korzys­ta­nia z lim­i­tu kredy­towego dla transakcji bez­gotówkowych nawet do 56 dni. Pil­nowanie ter­minu spłaty to najprost­sza dro­ga, aby móc cieszyć się dodatkowy­mi, nieo­pro­cen­towany­mi środ­ka­mi bez koniecznoś­ci narusza­nia żelaznych rez­erw swoich fun­duszy. Kar­ta kredy­towa w odróżnie­niu od kar­ty debe­towej nie jest pow­iązana z rachunkiem bankowym – spła­ta zadłuże­nia nie jest więc automaty­cz­na, jak w przy­pad­ku środ­ków spły­wa­ją­cych na kon­to bankowe, zasi­la­ją­cych w pier­wszej kole­jnoś­ci zaciąg­nię­ty debet.

Czy Pola­cy boją się kart kredy­towych?
Nieste­ty, brak umiejęt­noś­ci w posługi­wa­niu się kartą kredy­tową spraw­ia, że bard­zo częs­to stanowi ona zbęd­ny dodatek do port­fela wypchanego gotówką. Praw­dopodob­nie jeszcze dużo cza­su upłynie, zan­im pieniądz plas­tikowy wyprze tę trady­cyjną for­mę dokony­wa­nia transakcji. Co ciekawe, kar­ta kredy­towa w kra­jach wysoko rozwinię­tych jest już stan­dar­d­owym, jeżeli nie pod­sta­wowym środ­kiem płat­niczym. Oso­by wyjeżdża­jące za granicę, zaopa­tr­zone jedynie w kartę debe­tową, mogą być lekko zdzi­wione, gdy okaże się, że w wielu punk­tach hand­lowo-usłu­gowych nie są one hon­orowane. Okazu­je się, że zwykła rez­erwac­ja miejs­ca w hotelu bez poda­nia numeru kar­ty kredy­towej może być niere­al­na – usłu­go­daw­cy coraz częś­ciej skła­ni­a­ją się ku sprawd­zone­mu na całym świecie sys­te­mowi. Warto więc zaopa­trzyć się w ten środek płat­niczy odpowied­nio wcześnie, więc jeszcze przed wyjaz­dem. Dla osób, które cenią czas i wygodę, świet­nym rozwiązaniem może być na przykład zamówiona kar­ta przez inter­net w Van­quis Banku – pro­ce­dury są tu na tyle proste, że wypełnie­nie wniosku zaj­mu­je dosłown­ie chwilę.


Poży­czaj mądrze!
Jeżeli z różnych względów korzys­tanie z kar­ty kredy­towej jest dla ciebie prob­lematy­czne, staraj się wybier­ać pro­duk­ty finan­sowe z możli­woś­cią odroczenia płat­noś­ci. Mowa tu o wszelkiego rodza­ju tzw. wakac­jach kredy­towych, które umożli­wia­ją zaw­iesze­nie lub zam­roże­nie płat­noś­ci rat w razie wys­tąpi­enia sytu­acji losowych, takich jak na przykład utra­ta pra­cy. Bez­piecz­na poży­cz­ka to taki pro­dukt, który nie obciąża w sposób istot­ny domowego budże­tu. Trze­ba nato­mi­ast pamię­tać, że każde zobow­iązanie finan­sowe prędzej czy później trze­ba będzie spłacić.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz