Pierwszy smak

Pierwszy smak

by -

Sma­ki dziecińst­wa są jed­nym z najpiękniejszych wspom­nień. Kiedy wracamy do nich po wielu lat­ach, bywa że przeży­wamy rozczarowanie… Ale kto pamię­ta gdzie i kiedy próbował pier­wszą marchew, cytrynę czy kapustę kiszoną. Zachę­camy do fotografowa­nia maluchów pod­czas pier­wszych smaków. Dlaczego? Zobacz­cie sami. 

Być może na dnie szafy stoi gdzieś pudełko, z waszy­mi kaf­tanika­mi, ślini­aka­mi zbrud­zony­mi od dziecię­cych papek. To tylko strzęp wspom­nień. Jeśli nie masz “dowodów rzec­zowych” potwierdza­ją­cych różnorod­ność smaków dziecińst­wa, zawsze moż­na wró­cić do fotografii lub fil­mu. Ten, który pokazu­je­my, nakrę­cony został w tem­pie 500 klatek na sekundę. Doku­men­tu­je dzieci, które doświad­cza­ją nowych smaków. Ich reakc­ja na oli­w­ki, anchois, marynowane cebul­ki, czy cytrynę są po pros­tu bez­cenne! Są kwaśne miny, płacz i wiel­ka radość. Przepyszny widok. Jak myśli­cie, który smak jest zwycięzcą? Czy przekon­al­iśmy Was do doku­men­towa­nia takich chwil?

Wideo nakrę­cili pra­cown­i­cy agencji reklam­owej Saatchi & Saatchi. Wyświ­et­lono je w trak­cie kon­fer­encji TED w Syd­ney.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz