Pierwszy krzyk

Pierwszy krzyk

by -

Nar­o­dziny są cud­em. Cho­ci­aż na całym świecie cią­gle rodzą się dzieci, każdy poród jest jedyny, wyjątkowy i niepow­tarzal­ny. Ile kobi­et, tyle różnych his­torii. Wiele z nich może­my przeży­wać cią­gle na nowo dzię­ki niezwykłym fil­mom. To nie tylko gwaran­towane wzruszenia, ale też kopal­nia wiedzy na tem­at tego, jak przy­chodz­imy na świat.

Pier­wszy krzyk” to fran­cus­ki doku­ment opowiada­ją­cy o dziesię­ciu poro­dach w różnych kra­jach i kul­tur­ach. Jego real­iza­c­ja trwała 22 miesiące, pod­czas których twór­cy przemierzyli 236 tysię­cy kilo­metrów. Meksyk, Tan­za­nia, USA, Brazylia, Wiet­nam, Indie, Japonia, Franc­ja, Sahara, Sybe­ria. W każdym zakątku świa­ta akt nar­o­dzin prze­b­ie­ga odrobinę inaczej, choć wszędzie towarzyszy mu podob­na mag­icz­na aura. Na taśmie fil­mowej uch­wycono między inny­mi chwyta­jące za serce nar­o­dziny w wodach oceanu, w towarzys­t­wie pły­wa­ją­cych delfinów, nat­u­ral­ny poród bez asysty akusz­er­ki i gigan­ty­czny odd­zi­ał położniczy w Wiet­namie. Łączy je jed­no – pier­wszy krzyk nowonar­o­d­zonego dziec­ka.

His­to­ria nar­o­dzin” (BIRTH STORY: INA MAY GASKIN & THE FARM MIDWIVES) pokazu­je kon­trkul­tur­ową amerykańską ikonę Inę May Gaskin, która wraz z grupą kobi­et z hip­isowskiej komuny lat siedemdziesią­tych zaczęła przyj­mować porody współ­to­warzyszek i (w dobie dyk­tatu­ry zamknię­tych odd­zi­ałów szpi­tal­nych oraz ściśle przestrze­ganych pro­ce­dur medy­cznych) propagować podążanie za bio­log­icznym ryt­mem rodzącej. Film doku­men­tu­je unikalną więź łączącą kobi­ety zamieszku­jące komunę oraz nar­o­dziny, jakich niewiele z nas mogło doświad­czyć – niespieszne, zdane na pier­wot­ny instynkt i niesamowicie inspiru­jące.

Nar­o­dziny, jakie znamy” to jedyny w swoim rodza­ju fil­mowy prze­wod­nik po poro­dach bez medy­cznej ingerencji. Pokazu­je 11 nat­u­ral­nych porodów, w tym porody domowe, w wodzie oraz nar­o­dziny bliźniąt — w każdym przy­pad­ku moment nar­o­dzin dziec­ka jest chwilą wyczeki­waną, rados­ną i mag­iczną. Twór­cy tego niezwykłego doku­men­tu wierzą, że sposób, w jaki przy­chodz­imy na świat, wpły­wa na nasze całe życie. Znacze­nie ma zarówno obec­ność najbliższych, atmos­fera bez­pieczeńst­wa i miłoś­ci, jak też psy­chiczne przy­go­towanie obo­j­ga rodz­iców. Warto o tym pamię­tać.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz