Paddington bohaterem kolekcji babyGAP

Paddington bohaterem kolekcji babyGAP

by -

Miś Padding­ton został bohaterem kolekcji ubranek dla dzieci mar­ki Gap. Kul­towy pluszak dbał o swój wygląd jak mało który miś. Nie moż­na tego powiedzieć cho­ci­aż­by o Kubu­siu Puchatku, który nosił tylko jed­ną, przykusą pod­koszulkę…

Pod­stawą sty­lu Misia Padding­tona był duży rybac­ki kapelusz, błęk­it­na budrysówka oraz kalosze. Nie mogło więc ich zabraknąć w najnowszej lim­i­towanej kolekcji baby­Gap.

- Miś Padding­ton jest kochany, uprze­jmy i lubi przy­gody, ale znany jest też z dobrego sty­lu — mówi Jane Pat­tin­son, pro­jek­tan­t­ka baby­Gap.
Dwie wer­sje płaszczyków z kap­turem, zap­inanych na charak­terysty­czne kołecz­ki, rybac­ki kapelusik i dwie pary śpioszków, zdo­bionych rysunka­mi Peg­gy Fort­num z książeczek o Padding­tonie — to tylko kil­ka z 36 ubranek, które stanow­ią kolekcję Padding­ton Bear Baby Clothes. Jed­nak najbardziej charak­terysty­cznym ele­mentem są cytrynowe kalosz­ki, które rzu­ca­ją się w oczy nie tylko w sklepie, ale również na przepięknych zdję­ci­ach reklam­owych.

W kam­panii, oprócz słod­kich maluchów, pojaw­ił się też bohater całego zamiesza­nia — Miś Padding­ton, a że słyn­ny pluszak nie rozstawał się praw­ie nigdy ze swo­ją wal­izką, nie mogło jej zabraknąć również tutaj. Patrząc na kam­panię reklam­ową i poszczególne ele­men­ty „misiowej kolekcji” baby­Gap, mamy wraże­nie, że jej twór­cy próbowali połączyć trzy bard­zo ważne ele­men­ty dziecięcej garder­o­by: pomysł, jakość i wygodę. Efekt? Więcej niż zad­owala­ją­cy! Choć główną inspiracją kolekcji jest Miś Padding­ton, ubran­ka nie przy­pom­i­na­ją prze­brań na kar­nawał.
— Ubra­nia są zabawne, a jed­nocześnie bard­zo prak­ty­czne – potwierdza Jane Pat­tin­son.

Lim­i­towana „misiowa kolekc­ja” baby­Gap to ubran­ka przez­nac­zone dla dzieci do drugiego roku życia. Ceny poszczegól­nych ele­men­tów waha­ją się między 17, a 49 dolarów. Kupić je moż­na w ofic­jal­nych salonach baby­Gap albo na stron­ie inter­ne­towej gap.com. Do pokocha­nia od zaraz! Jakie jest najsłod­sze zdję­cie kam­panii? My nie może­my oder­wać wzroku od raczku­jącego słodzi­acz­ka, ubranego w bluzę-usza­tkę.

 

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz