Obuwie dla kobiety w ciąży – jak je dobierać?

Obuwie dla kobiety w ciąży – jak je dobierać?

by -

Ciąża to okres szczegól­ny w życiu każdej kobi­ety. Poza miłym oczeki­waniem na dziecko, na przyszłą mamę czeka wiele wyrzeczeń. Część z nich doty­czy ele­men­tów ubioru, co bywa szczegól­nie nieciekawe dla miłośniczek mod­nego noszenia się. Jed­nak nie musimy w pełni rezyg­nować z wszys­t­kich doty­chcza­sowych ubrań. Zwłaszcza, jeżeli mowa o butach.

Duże obciąże­nie

Tym, czego w ciąży nie da się uniknąć, jest przy­branie na wadze. Jest to jed­noz­nacznie pow­iązane ze zwięk­sze­niem obciąże­nia, jakiemu pod­dawane są kobiece kolana i stopy. Dlat­ego niemal stan­dar­d­em są bolesnoś­ci w tych okoli­cach, na które skarżą się. Zazwyczaj prowadzi to rezy­gnacji z obuwia codzi­en­nego na korzyść butów sportowych, które są o wiele wygod­niejsze w takiej sytu­acji. Tak jest rzeczy­wiś­cie, ale prze­cież nie może­my cały czas nosić adi­dasów, praw­da?

Obcas?

Więk­szość kobi­et w cza­sie ciąży całkowicie rezygnu­je z butów na obcasie. Warto wiedzieć, że nie ma takiej koniecznoś­ci. Oczy­wiś­cie, szpil­ki czy słup­ki odpada­ją. Sku­pi­a­ją one cały nacisk na mniejszej powierzch­ni, przez co jest to bardziej szkodli­we i mniej kom­for­towe. Jed­nakże buty na płaskim, niewielkim obcasie nie muszą być wyk­luc­zone. Być może nawet niewysok­ie koturny sprawdzą się całkiem dobrze.

Dlaczego niewiel­ki obcas jest wręcz wskazany? Otóż kon­strukc­ja buta z lekkim uniesie­niem spraw­ia, ze nasz układ ruchowy jest w dobrze dopa­sowanej pozy­cji. Aczkol­wiek nie każdy but tego typu się sprawdzi – ważne jest właś­ci­we wypro­filowanie obuwia (równomierne rozłoże­nie ciężaru).

Płask­ie obuwie jest w porząd­ku?

Obuwie z płaską podeszwą wyda­ją się wyborem nat­u­ral­nym. Tym­cza­sem, nie każdy tego rodza­ju but będzie odpowied­ni. Tyczy się to głównie balerin czy klap­ków. Dlaczego? Ich charak­terysty­cznym ele­mentem są dość cienkie podeszwy i niezbyt sta­bil­na pozy­c­ja stopy. Zatem ich nosze­nie może narażać nas na kon­tuz­je oraz odparzenia czy odcis­ki. Zatem, jeżeli chce­my nosić płask­ie obuwie pod­czas ciąży, najlepiej wybrać coś ze sta­bil­ną cholewką oraz płaską, dość grubą acz elasty­czną podeszwą.

Pewnie wiele kobi­et ucieszy fakt, że ciąża nie oznacza rezy­gnacji z atrak­cyjnego wyglą­du. Obec­nie, moda ciążowa cią­gle sta­je się pop­u­larniejsza, więc kobi­ety w stanie bło­gosław­ionym mogą wyrzu­cić dresy i adi­dasy, a jed­nocześnie zdobyć kil­ka ciekawych ciuchów na ten szczegól­ny okres, w których poczu­ją się zde­cy­dowanie lep­iej i jed­nocześnie nie narażą się na utratę zdrowia czy jakikol­wiek inny dyskom­fort.

Na Badura.pl zna­jdziesz buty dla każdej kobi­ety!

PODOBNE ARTYKUŁY

2 KOMENTARZE

  1. Ja w ciąży musi­ałam prz­erzu­cić się na wygodne obuwie. Wiecznie miałam spuch­nięte i zmęc­zone stopy, swego cza­su pier­wszy raz kupiłam buty w arco­pe­di­co i dzię­ki nim przetr­wałam ciąże bo szcz­erze mówiąc chy­ba bym chodz­iła boso.

Dodaj komentarz