Obrazy z odzysku Jane Perkins

Obrazy z odzysku Jane Perkins

by -

Jane Perkins, bry­tyjs­ka artys­t­ka z przy­pad­kowych i znalezionych drob­nych przed­miotów codzi­en­nego użytku sko­pi­owała dzieła między inny­mi Vin­cen­ta van Gogha i Gus­ta­va Klim­ta. W jej pra­cach moż­na znaleźć guzi­ki, kora­li­ki, plas­tikowe fig­ur­ki, a nawet sztućce. Obrazy z odzysku cieszą się wielką pop­u­larnoś­cią i sprzeda­ją się jak ciepłe bułecz­ki.

Jane już w dziecińst­wie wykazy­wała się wielką kreaty­wnoś­cią. Uwiel­bi­ała rysować i haftować. Jed­nak życie zawodowe związa­ła ze służbą zdrowia. Przez 17 lat pra­cy w szpi­talu jako pielęg­niar­ka odd­zi­ałowa i 10 lat­ach bycia peł­noeta­tową mamą, postanow­iła wró­cić do pasji. W 2001 roku rozpoczęła naukę Open Col­lege of the Arts oraz Som­er­set Col­lege of Arts and Tech­nol­o­gy. Pod­czas poszuki­wa­nia mate­ri­ałów do pra­cy dyplo­mowej poświę­conej „Sztuce i wzor­nictwu z mate­ri­ałów odnaw­ial­nych” trafiła na niety­powe nakrycia głowy Ekwadoru — to była głów­na inspirac­ja. Wtedy użyła: mon­et, mus­zli, lalek i żarówek. Po skończe­niu uczel­ni, zajęła się wykony­waniem broszek z najdzi­wniejszych mate­ri­ałów. Tworzy­wa, które nie nadawały się lub były zbyt duże, chowała “do szu­fla­dy”, później wyko­rzys­tała je do stworzenia kolaży.

Pier­wszym dziełem była repro­dukc­ja jej ulu­bionego obrazu Matisse’a „Portret Pani Matisse”. Kole­j­na repro­dukc­ja „The Queen” pow­stała w 2008 roku dla Devon Open Stu­dios i została nagrod­zona “People’s Choice Award”. Szczęśli­wym właś­ci­cielem stał się dyrek­tor Burber­ry HQ w Lon­dynie. Potem zro­biła portret Nel­sona Man­deli, został nagrod­zony pod­czas wys­tawy otwartej w Thel­ma Hul­bert Gallery w Devon.

Od 2010 artys­t­ka pracu­je nad cyk­lem „Plas­tic Clas­sic”, w którym rein­ter­pre­tu­je dzieła sławnych malarzy. Częs­to powraca­jąc do  tem­atów już wyko­rzys­tanych, np. „Mon­al­isa”, „Słoneczni­ki”. Jej prace sprzedawane były w Lon­dynie, Nowym Jorku i Sin­ga­purze. Reprezen­tu­je ją londyńs­ki  Will’s Art Ware­house.

Źródło: bluebowerbird.co.uk

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz