Nowy członek rodziny w drodze? Zaplanuj wydatki!

Nowy członek rodziny w drodze? Zaplanuj wydatki!

by -

Pojaw­ie­nie się małego dziec­ka w rodzinie to zawsze ogromne wydarze­nie. Nowy członek to nowe wyzwa­nia, przy­jem­noś­ci, radoś­ci, ale także duże wydat­ki związane z prze­or­ga­ni­zowaniem życia i mieszka­nia. Jak więc udźwignąć nowe zobow­iąza­nia finan­sowe?

Planowanie wydatków – sposób na niskie kosz­ty
Oczeki­wanie na dzidz­iu­sia trwa całe dziewięć miesię­cy – to wystar­cza­ją­co dłu­gi okres cza­su, aby dokład­nie zaplanować wszelkie konieczne dzi­ała­nia oraz znaleźć sposo­by ich finan­sowa­nia. Na początek warto prze­myśleć wszelkie duże wydat­ki, które w poważny sposób mogą nad­szarp­nąć każdy budżet.

Najbardziej kosz­townym wydatkiem jest zawsze przy­go­towanie odpowied­niego miejs­ca dla nowego człon­ka rodziny. Włas­ny pokój wyposażony w odpowied­nie sprzę­ty to koszt rzę­du kilkuset do kilku tysię­cy zło­tych. Przeprowadze­nie niezbęd­nych prac w poko­ju, takich jak mal­owanie czy tapetowanie i wyposaże­nie pomieszczenia w nowe dziecięce mebel­ki – poczy­na­jąc od łóżecz­ka, komody na ubran­ka, przewi­jaku i wielu innych, częs­to spędza przyszłym rodz­i­com sen z powiek. Przewidu­jąc z odpowied­nim wyprzedze­niem real­iza­cję tych kosztów zawsze moż­na spowodować ich obniże­nie – moż­na kupić mebel­ki uży­wane, lub w okazyjnej cenie, a remont poko­ju dziecięcego wykon­ać włas­ny­mi siła­mi lub metodą gospo­dar­czą.

ID-100111555

Inne wydat­ki są także nie małe. Nosidełko, wózek, ubran­ka, wanien­ka i inne niezbędne ele­men­ty wchodzące w skład dziecięcej wypraw­ki, to także nieba­gatel­ny koszt rzę­du co najm­niej kilkuset zło­tych. Wszys­tkie te kosz­ty warto próbować rozłożyć na kil­ka miesię­cy real­iza­cji. Decy­du­jąc się na zakup wszys­t­kich ele­men­tów w jed­nym – dziewią­tym miesiącu należy zdawać sobie sprawę, że ich wysokość może prze­ros­nąć nasze możli­woś­ci finan­sowe.

Źródła finan­sowa­nia – rozpoz­nanie tem­atu
Nawet, jeśli nie udało Ci się podzielić wszys­t­kich wydatków na poszczególne miesiące i znakomitą więk­szość planu­jesz zre­al­i­zować w 9 miesiącu ciąży lub tuż po urodze­niu dziec­ka to warto pamię­tać, że na takie wydat­ki moż­na starać się o pozyskanie dodatkowych środ­ków finan­sowych w insty­tuc­jach para­bankowych, takich na przykład jak Net Cred­it, które udziela­ją poży­czek nie piętrząc niepotrzeb­nych prob­lemów i nie żąda­jąc wielu doku­men­tów.
Korzys­ta­jąc z takich poży­czek warto jed­nak znać kwotę, jaką zamierza się poży­czyć tak, aby remon­tu i zakupów nie real­i­zować w kilku częś­ci­ach, posiłku­jąc się kilko­ma poży­czka­mi. Dlaczego? Dwie poży­cz­ki to nie tylko kap­i­tał i pro­cen­ty, które trze­ba będzie spłacić, ale także poświę­cony czas i opłaty związane z przyz­nawaniem dodatkowych środ­ków.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz