Noworoczny obiad z gwiazdami

Noworoczny obiad z gwiazdami

by -

Pon­ad 300 dzieci z Domów Dziec­ka spotkało się na Noworocznym Obiedzie z Gwiaz­da­mi w restau­racji Jef­f’s w Warsza­w­ie. Dla dzieci na sce­nie wys­tąpiła Natalia Kukul­s­ka i Marcin Wyrostek. Był obi­ad, który podawały gwiazdy, a na deser dzieci pojechały do Pałacu Prezy­denck­iego, gdzie tort podawała Anna Komorows­ka. 

W tym roku w Jeffs’ie goś­ciły dzieci z Domów Dziec­ka z całej Pol­s­ki. Oprócz zbiera­nia auto­grafów, robi­enia zdjęć z gwiaz­da­mi, dzieci miały wiele atrakcji. Konkursy, loterie, zwierzę­ta i prze­brane posta­cie, klowni, szczud­larze. Chwilą wytch­nienia po tylu atrakc­jach był obi­ad ze spec­jal­nym menu przy­go­towanym przez restau­rację Jef­f’s, zaw­ier­a­ją­cym dziecięce przys­ma­ki, które podawały gwiazdy. Przy wyjś­ciu czekała na dzieci kole­j­na niespodzian­ka — worek z prezen­ta­mi. Dzię­ki hojnoś­ci spon­sorów i przy­jaciół Obiadu, pacz­ki co roku są więk­sze i cięższe.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych Obi­ad wsparły: Anna Komorows­ka, Mał­gorza­ta Tusk i Han­na Gronkiewicz-Waltz. Mał­gorza­ta Tusk przy­go­towała nagranie z życzeni­a­mi noworoczny­mi i przekaza­ła prezen­ty dla każdego dziec­ka, podob­nie jak Pani Prezy­dent Warsza­wy, która oso­biś­cie życzyła dzieciom dobrej zabawy, a każdy dom dziec­ka hojnie wyposażyła w słody­cze i artykuły szkolne. Pani Prezy­den­towa Anna Komorows­ka zaprosiła dzieci w odwiedziny do Pałacu Prezy­denck­iego.

Jesteś­cie tutaj wyjątkowy­mi gość­mi. W tej Sali Kolum­nowej, którą może zna­cie z przekazów telewiz­yjnych, przyj­mowani są najważniejsi goś­cie, którzy odwiedza­ją nasz kraj — prezy­den­ci i koronowane głowy. Ter­az witam też wśród najważniejszych osób w tym kra­ju także i was” — powiedzi­ała na pow­i­tanie.

Pomyślałam, że oprócz innych atrakcji, oprócz dobrego obiadu podanego przez wspani­ałych ludzi, może zro­bimy coś jeszcze, dlat­ego zaprosiłam tu was na deser” — mówiła prezy­den­towa.

Było też czy­tanie opowiada­nia autorstwa Michała Rusin­ka. Jego głównym bohaterem jest kami­en­ny lew, który noca­mi zry­wa się z cokołu przed Pałacem Prezy­denckim i oprowadza goś­ci. Potem było pamiątkowe zdję­cie i oczy­wiś­cie tort.

Z dzieć­mi spotkali się też w Pałacu Prezy­denckim artyś­ci: Joan­na Sara­p­a­ta i Rafał Olbińs­ki. Z okazji 9. Noworocznego Obiadu z Gwiaz­da­mi namalowali oni dla Jerzego Owsi­a­ka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo­cy anioły noworoczne, chroniące dzieci i oso­by starsze. Zapowiedzieli, że każdy dom dziec­ka reprezen­towany na spotka­niu otrzy­ma też swo­jego anioła po to, by czuwały nad ich wychowanka­mi i poma­gały im speł­ni­ać wszys­tkie marzenia.

[nggallery id=125]

W tym roku akcję wsparły oso­by pry­watne i firmy: Restau­rac­ja Jeff’s, Adam Bach­le­da-Curuś, Akademia Aquafresh, Bon­jour, Carex, Dis­cov­ery Net­works CEEMEA, Empik, Erbud, Familijni.pl, Fer­rero, Fok­sal-Gru­pa Wydawnicza, Gala, Inglot, Klini­ka Ambrozi­ak-Est­e­d­erm, Lex­um, Luk­s­ja, Maz­da, Orig­i­nal Source, Per­fec­ta, Procter&Gamble, Ross­mann, Sante, Staedtler, Tesco, Tup­per­ware, Villeroy&Boch.

Pomysło­daw­czynią i orga­ni­za­torką akcji jest Ver­e­na Jar­czyńs­ka współwłaś­ci­ciel­ka restau­racji Jef­f’s.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz