Nie wstydź się karmić piersią!

Nie wstydź się karmić piersią!

Początki „mlecznej drogi” bywają trudne, ale te mamy, którym się udało jednogłośnie twierdzą, że nie tylko było warto, ale że te chwile to najpiękniejszy czas macierzyństwa. Karmimy z miłością i dumą.

 

Karmimy bez wsty­du. W domach i w miejs­cach pub­licznych. I cho­ci­aż cza­sem spo­tykamy się z kar­cą­cy­mi spo­jrzeni­a­mi postron­nych osób, więcej jest tych, które uśmiecha­ją się z apro­batą. Duża w tym zasłu­ga orga­ni­za­cji propagu­ją­cych karmie­nie pier­sią, jak i samych mam. Niezwykły moment bliskoś­ci z dzieć­mi cele­bru­ją też… cele­bry­t­ki. Popa­trz­cie na te zdję­cia: na co dzień gwiazdy czer­wonego dywanu, w najin­tym­niejszych chwilach mat­ki takie jak my.

Świę­to mam karmią­cych to okaz­ja, aby przy­pom­nieć, że mleko mat­ki to najlep­szy, bo dostar­cza­ją­cy wszys­tkiego, co potrzeb­ne do dobrego roz­wo­ju, i najłatwiej dostęp­ny pokarm dla najmłod­szych. WHO zale­ca wyłączne karmie­nie pier­sią niemowląt do 6 miesią­ca życia i karmie­nie uzu­peł­ni­a­jące (z równoczes­nym posz­erzaniem diety) do cza­su, gdy dziecko skończy dwa lata.


BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz