Nie jedz szybko, bo utyjesz!

Nie jedz szybko, bo utyjesz!

by -

Chcesz schud­nąć, jedz mniej! Okazu­je się, że nie w iloś­ci tkwi sekret, ale w szy­bkoś­ci jedzenia. Amerykańs­cy naukow­cy właśnie ogłosili wnios­ki ekspery­men­tu: Im dużej jemy, tym skuteczniej zaspoka­jamy głód.

Badacze z Tek­sańskiego Uni­w­er­syte­tu Chrześ­ci­jańskiego (USA) podzielili uczest­ników ekspery­men­tu na dwie grupy. Popros­zono ich o zjedze­nie posiłków w narzu­cony przez naukow­ców sposób. Pier­wsza gru­pa miała zjeść danie wol­no. Chodz­iło o to, by jeść spoko­jnie, bez ograniczeń cza­sowych. Kawałek po kawałku, dokład­nie przeżuwać i odkładać sztućce po każdym kęsie. Dru­ga gru­pa miała jeść szy­bko. Żad­nych prz­erw w jedze­niu, duże kęsy i pospieszne przeżuwanie.

Ambro/ FreeDigitalPhotos.net
Ambro/ FreeDigitalPhotos.net

W bada­niu udzi­ał wzięły oso­by o nor­mal­nej wadze ciała oraz oso­by cier­piące na nad­wagę. Okaza­ło się, że wszyscy uczest­ni­cy ekspery­men­tu, którzy jedli wol­no — pochła­niali mniej kalorii, a po godzinie od posiłku, czuli się bardziej nasyceni.

Najwyraźniejszą różnicę w iloś­ci przyj­mowanych kalorii zaob­ser­wowano u badanych o praw­idłowej masie ciała — śred­nio 88 kcal mniej w trak­cie powol­nego jedzenia. Te same badane oso­by piły więcej wody, co zdaniem naukow­ców, mogło wpły­wać na szyb­sze wypełnie­nie żołąd­ka. Wnios­ki: więcej cza­su na jedze­nie, skuteczniej zaspoka­ja głód i pozwala czer­pać więk­szą przy­jem­ność ze spoży­wa­nia posiłku.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz