Nie bądź zielony w temacie autyzmu!

Nie bądź zielony w temacie autyzmu!

by -

Sza­cu­je się, że w 2014 roku w Polsce urodzi się ok 400 000 dzieci. 15 000 maluchów z tego roczni­ka będzie w grupie ryzy­ka wys­tąpi­enia autyz­mu. 2 kwiet­nia każdy może wyraz­ić swo­ją sol­i­darność z osoba­mi z autyzmem biorąc udzi­ał w wiec­zornej niebieskiej ilu­mi­nacji, ubier­a­jąc się na niebiesko, doda­jąc do garder­o­by niebies­ki ele­ment albo zmieni­a­jąc na niebieskie zdję­cie pro­filowe na pro­filu społecznoś­ciowym.

Orga­ni­za­c­je niosące pomoc osobom z autyzmem zachę­ca­ją do włączenia się do akcji Miesiąc Wiedzy na Tem­at Autyz­mu — zaburzenia, które doty­ka obec­nie co najm­niej 1 na 300 dzieci w Polsce i aż 1 na 68 w USA. Inau­gu­rac­ja obchodów star­tu­je dziś w ramach ogól­noświa­towej akcji „Na niebiesko dla autyz­mu”.

Akc­je uświadami­a­jące i gesty sol­i­darnoś­ci z osoba­mi z autyzmem są dla nich niezwyk­le cenne. – Po ubiegłorocznej grud­niowej kam­panii „Dziecko Ci nie powie, że ma autyzm” jed­na z matek mojego wielo­let­niego pac­jen­ta powiedzi­ała mi „Pani Joan­no, po raz pier­wszy od daw­na poczułam, że komuś na nas zależy. I to nie spec­jal­iś­cie, ale takim zwykłym ludziom” – wspom­i­na Joan­na Gro­chows­ka ter­apeut­ka i wiceprezes Fun­dacji SYNAPSIS.

W ubiegłym roku, w geś­cie sol­i­darnoś­ci z osoba­mi z autyzmem na niebiesko zmieniło swo­je oświ­etle­nie 7000 budowli na całym świecie, w tym w Polsce. W tegorocznej niebieskiej ilu­mi­nacji wezmą udzi­ał  m.in. Empire State Build­ing, Opera w Syd­ney, wodospad Nia­gara, Między­nar­o­dowa Stac­ja Kos­micz­na, a w Polsce dołączą do nich budyn­ki Sej­mu RP, Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, Most Śląsko — Dąbrows­ki w Warsza­w­ie, Muzeum Nar­o­dowe w Warsza­w­ie, Zamek w Lublin­ie, Ratusz Miejs­ki w Białym­stoku. W całej Polsce orga­ni­zowane będą spotka­nia, warsz­taty, kon­fer­enc­je i inne wydarzenia zwięk­sza­jące świado­mość  autyz­mu. Ich lista dostęp­na jest na stron­ie kwiet­niowych obchodów www.naniebiesko.org.pl/aktywnosci

W tegoroczne obchody akcji „Na niebiesko dla autyz­mu” oraz Miesią­ca Wiedzy na Tem­at Autyz­mu zaan­gażowała się także Małżon­ka Prezy­den­ta RP Pani Anna Komorows­ka udziela­jąc swo­jego patronatu hon­orowego inic­jaty­wom orga­ni­zowanym przez orga­ni­za­c­je zrzes­zone w Porozu­mie­niu AUTYZM-POLSKA. Pier­wsza Dama przy­go­towała także list do uczest­ników Świa­towego Dnia Wiedzy na Tem­at Autyz­mu.

Obchody Świa­towego Dnia Wiedzy na Tem­at Autyz­mu w Warsza­w­ie, podob­nie jak w ubiegłych lat­ach, hon­orowym patronatem objęła także Prezy­dent m.st. Warsza­wy Pani Han­na Gronkiewicz-Waltz.

Autyzm jest zaburze­niem roz­wo­ju i funkcjonowa­nia mózgu. Oso­by z autyzmem mają poważne prob­le­my z postrze­ganiem świa­ta, mówie­niem, rozu­mie­niem relacji społecznych. W odmi­en­ny sposób odbier­a­ją wraże­nia zmysłowe. I choć jest to najczęst­sze zaburze­nie roz­wo­jowe, a ONZ ofic­jal­nie uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych prob­lemów zdrowot­nych świa­ta obok raka, cukrzy­cy i AIDS, to świado­mość specy­fi­ki autyz­mu w społeczeńst­wie jest nadal bard­zo niska. Pomóż innym zrozu­mieć i uwrażli­wić się na autyzm, aby ułatwić osobom dotknię­tym autyzmem życie wśród nas.

Fun­dac­ja SYNAPSIS od 25 lat stara się zmieni­ać świat dla ludzi z autyzmem. We współpra­cy z Porozu­mie­niem AUTYZM-POLSKA i Par­la­men­tarną Grupą ds. Autyz­mu udało nam się m.in. doprowadz­ić w 2007 roku do wprowadzenia wysok­iej sub­wencji oświa­towej dla przed­szko­laków z autyzmem, czy do przyję­cia w 2013 roku Kar­ty Praw Osób z Autyzmem.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz