Nauka pływania dla niemowlaków wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny

Nauka pływania dla niemowlaków wpływa na ich rozwój fizyczny i intelektualny

by -

Reg­u­larne zaję­cia w wodzie już w wieku niemowlę­cym korzyst­nie wpły­wa­ją na rozwój dziec­ka. Dzię­ki zabaw­ie na base­nie dziecko jest sprawniejsze, łatwiej akcep­tu­je niez­nane otocze­nie, a także chęt­niej naw­iązu­je nowe relac­je.

Zdaniem pedi­atrów, dzię­ki zaję­ciom na base­nie u najmłod­szych zmniejsza się ryzyko wad postawy i zaburzeń układu krąże­nia. Ćwiczenia w wodzie korzyst­nie wpły­wa­ją także na aparat ruchowy, układ kost­ny oraz ogól­ną sprawność moto­ryczną. Według psy­chologów, reg­u­larne grupowe zaję­cia rodz­iców z dzieć­mi w base­nie mają wpływ na inteligencję, lep­szą kon­cen­trację, uczą relacji między­ludz­kich oraz radzenia sobie z nowy­mi sytu­ac­ja­mi i otocze­niem.

Zaję­cia są bard­zo spoko­jne. To nie jest tak, że na pier­wszej lekcji nurku­je­my z malucha­mi. Uczymy rodz­iców pod­sta­wowych ele­men­tów, dzię­ki czemu z tygod­nia na tydzień opiekunowie nabier­a­ją pewnoś­ci siebie. Dzieci czu­ją się swo­bod­nie w wodzie, bo mają takie emocjon­alne poczu­cie bez­pieczeńst­wa, które dają rodz­ice – wyjaś­nia Anna Kula, instruk­tor pły­wa­nia w szkółce Bąbel­ki Pły­wa­ją.

plywanie

Na pier­wszych zaję­ci­ach dorośli uczą się zasad bez­pieczeńst­wa, czyli jak wejść do basenu, jak z niego wyjść, jak wyką­pać dziecko pod natryskiem, jak trzy­mać je w wodzie, jak ułożyć w pozy­cji pio­nowej. Rodz­ice przed rozpoczę­ciem zajęć otrzy­mu­ją też infor­ma­c­je, jak się do nich przy­go­tować, aby dziecko już na pier­wszych ćwiczeni­ach, dobrze poczuło się w nowym środowisku.

Przede wszys­tkim prosimy rodz­iców o to, żeby przy­go­towali maluchy w domu. Kąpiel takiego 3‑, 4‑, 5‑miesięcznego dziec­ka powin­na odby­wać się w wodzie o tem­per­aturze 31–32 stop­ni. Jeśli kąpie się dziecko w domu w tem­per­aturze 36 stop­ni, to na base­nie może ono płakać – tłu­maczy Anna Kula.

Rodz­ice powin­ni także nieco głośniej zachowywać się w łazience, bo na base­nie zazwyczaj jest hałas. Dzię­ki temu niemowlak ze spoko­jem zaak­cep­tu­je nową sytu­ację. Przed rozpoczę­ciem zajęć należy także zaopa­trzyć się w spec­jalne pielusz­ki kąpielowe oraz kos­me­ty­ki do pielę­gnacji ciała.

Zaję­cia na base­nie dla niemowlaków trwa­ją 30 min­ut, dla starszych dzieci nawet godz­inę. Kar­net z zaję­ci­a­mi raz w tygod­niu, na jeden semes­tr kosz­tu­je ok. 300 zł. Wyma­gana jest także pisem­na zgo­da lekarza na uczest­nicze­nie w tego typu zaję­ci­ach. Zan­im rodz­ic zde­cy­du­je się wybrać odpowied­nią szkołę nau­ki pły­wa­nia dla niemowląt i dzieci, powinien sprawdz­ić, czy uczą w niej wyszkoleni instruk­torzy i czy na jed­nego tren­era przy­pa­da nie więcej niż sie­dem par (dziecko plus rodz­ic), a także, czy szat­nie na base­nie są dos­tosowane do potrzeb małych dzieci.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz