Nadwaga niebezpieczna dla mamy i dziecka

Nadwaga niebezpieczna dla mamy i dziecka

by -

Praw­ie połowa kobi­et w Polsce w wieku 20–40 lat zma­ga się z nad­wagą lub otyłoś­cią. Oba zjawiska stanow­ią poważne zagroże­nie zdrowotne dla kobi­et ciężarnych i ich dzieci. Mogą powodować poronienia lub wys­tąpi­enia wad wrod­zonych i wysoką masę urodzeniową u dzieci.

Z badań przeprowad­zonych w Polsce wyni­ka, że około 49 proc. Polek w wieku 20–40 lat ma nad­wagę lub otyłość. Tylko w lat­ach 2010 i 2012 wśród kobi­et, które urodz­iły dziecko, częs­tość wys­tępowa­nia nad­wa­gi i otyłoś­ci wynosiła odpowied­nio 25% i 22,6 %. Dane te tylko potwierdza­ją rozprzestrzeni­an­ie się zjawiska nazy­wanego „globe­si­ty”, czyli glob­al­nej epi­demii otyłoś­ci. Może ona mieć fatalne skut­ki zdrowotne zarówno dla mat­ki jak i dla dziec­ka. Przy­czyny takiego stanu jest zbyt niska świado­mość kobi­et na tem­at właś­ci­wego żywienia i zale­canej akty­wnoś­ci fizy­cznej.

Ćwiczenia w ciąży

Zbyt duża masa ciała u kobi­et w ciąży może być przy­czyną m.in. zwięk­szenia licz­by przy­pad­ków  pod­wyżs­zonego ciśnienia tęt­niczego, cukrzy­cy czy choro­by zakrzepowo-zatorowej.  U matek z wysoki­mi wartoś­ci­a­mi BMI więk­sze jest także ryzyko urodzenia martwego dziec­ka, przed­w­czes­nego poro­du, koniecznoś­ci cesarskiego cię­cia i wys­tąpi­enia poważnej wady wrod­zonej. Po urodze­niu należy zaś liczyć się z nad­wagą u mat­ki i dużym prawdo­podobieństwem nad­wa­gi i otyłoś­ci u dziec­ka – mówi dr n. med. Zbig­niew Kuła­ga z Zakładu Zdrowia Pub­licznego, Insty­tu­tu „Pom­nik-Cen­trum Zdrowia Dziec­ka”.

Eksper­ci pod­kreśla­ją, że w przy­pad­ku kobi­et z nad­mierną masą ciała, w porów­na­niu do kobi­et z praw­idłową wagą, te nieko­rzystne zjawiska wys­tępu­ją dużo częś­ciej – np. ryzyko cukrzy­cy ciężarnych wzras­ta pon­ad 2 razy, nad­ciśnienia – praw­ie 2‑krotnie, a choro­by zakrzepowo-zatorowej – praw­ie 4,5 razy. Dziecku kobi­ety z nad­wagą lub otyłej grozi też makro­so­mia, czyli nad­mier­na masa urodzeniowa (wys­tępu­je 4,5 razy częś­ciej niż u dzieci kobi­et o praw­idłowej wadze). To z kolei 2‑krotnie, w sto­sunku do dzieci z nor­mal­ną wagą, pod­nosi ryzyko nad­wa­gi i otyłoś­ci  w późniejszych okre­sach roz­wo­ju dziec­ka.

W odpowiedzi na te zagraża­jące zdrow­iu matek i dzieci zjawiska Insty­tut Żywnoś­ci i Żywienia w Warsza­w­ie (IŻŻ) wraz z Insty­tutem „Pom­nik-Cen­trum Zdrowia Dziec­ka” (IPCZD) prowadzi zakro­jony na sze­roką skalę  pro­gram eduka­cyjny  skierowany  spec­jal­nie  do  kobi­et w ciąży i matek karmią­cych. Objęte pro­gramem kobi­ety otrzy­mu­ją spec­jal­nie przy­go­towane mate­ri­ały eduka­cyjne, mające im pomóc w zaplanowa­niu praw­idłowej diety oraz ćwiczeń – właś­ci­wych dla stop­nia zaawan­sowa­nia ciąży i stanu zdrowia kobi­et w tym okre­sie i po urodze­niu dziec­ka.

 – Brak wiedzy na tem­at zdrowego żywienia i  akty­wnoś­ci fizy­cznej w okre­sie ciąży jest główną przy­czyną wys­tępowa­nia nad­wa­gi i otyłoś­ci u ciężarnych. Dlat­ego tak ważne jest prowadze­nie dla nich dzi­ałań eduka­cyjnych. Mając do dys­pozy­cji ciekawe i użyteczne w codzi­en­nym życiu mate­ri­ały eduka­cyjne, takie jak np. spec­jal­ny kalen­darz czy plan­er zakupów, uczest­nicz­ki pro­gra­mu uczą się właś­ci­wie kom­ponować posił­ki i bez­piecznie ćwiczyć – wszys­tko to z korzyś­cią dla nich i ich dzieci. Mamy nadzieję, że w dłuższej per­spek­ty­wie dzi­ała­nia te pomogą uchronić pol­skie społeczeńst­wo przed falą otyłoś­ci – przy­pom­i­na dr n. med.  Zbig­niew Kuła­ga.

Pro­gram eduka­cyjny dla kobi­et w ciąży i młodych mam, doty­czą­cy praw­idłowego żywienia i zale­canych form akty­wnoś­ci fizy­cznej real­i­zowany będzie do mar­ca 2016 roku w 29 placówkach w Polsce.  Z bezpłat­nych porad spec­jal­istów sko­rzys­tało już pon­ad 600 kobi­et, do koń­ca pro­gra­mu ma ich być 28 tysię­cy. Warto dodać, że po zakończe­niu pro­gra­mu eduka­cyjnego planu­je się doko­nanie oce­ny wpły­wu zas­tosowanych dzi­ałań eduka­cyjnych na stan wiedzy kobi­et obję­tych opieką, stan odży­wienia matek oraz ich noworod­ków.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz