Modeerska Huset — dziecięcy szyk po szwedzku

Modeerska Huset — dziecięcy szyk po szwedzku

by -

Mod­eer­s­ka Huset to szwedz­ka mar­ka odzieży dla dzieci. Znakiem rozpoz­naw­czym są charak­terysty­czne wzo­ry na mate­ri­ałach, z których pow­sta­ją ubran­ka. Przy­pom­i­na­ją one obraz­ki z kolorowanek dla dzieci.

Każdego sezonu w głowie twór­czyni Mod­eer­s­ka Huset — Jen­ny Mod­éer, rodzą się nowe pomysły na mod­owe mal­owan­ki. Każdy sezon poświę­cony jest także określonym kolorom.

Jakie kolory królować będą na ubrankach Mod­eer­s­ka Huset tej wios­ny? Pod­sta­wowe. Czarno-białe obraz­ki na koszulkach, spo­denkach i leg­gin­sach poma­lowane zostały na żół­to, czer­wono i niebiesko.

Do sieci trafił właśnie look­book mar­ki, w którym główną rolę — oprócz oczy­wiś­cie ubranek — ode­gra cylin­der. Zabaw­na ses­ja zdję­ciowa z udzi­ałem mod­eli w różnym wieku to tak naprawdę kwin­tes­enc­ja sty­lu Mod­eer­s­ka Huset: wyso­ka jakość, pros­to­ta, nat­u­ral­ność i pię­kno.

Jen­ny Mod­eer stara się, aby każ­da tkan­i­na kryła jakąś opowieść, porusza­jącą wyobraźnię najmłod­szych. Tej wios­ny główny­mi bohat­era­mi mod­owych bajek są: żół­ty lew i niebies­ki lisek. Ich podobizny ozdo­biły wygodne bluzecz­ki, bodzi­a­ki, spo­den­ki, leg­gin­sy i kil­ka prince­sek.

Ubran­ka Mod­eer­s­ka Huset przez­nac­zone są dla dzieci od pier­wszego miesią­ca życia do sied­miu lat, a ich ceny waha­ją się od 32 do 59 fun­tów. Wiosen­na kolekc­ja dostęp­na już jest na ofic­jal­nej stron­ie mar­ki — modeerskahuset.com.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz