Młoda mamo, dbaj o siebie!

Młoda mamo, dbaj o siebie!

by -

Mło­da mama w roz­ciąg­nię­tym dresie i potar­ganych włosach? To tylko klisza, której wcale nie musisz ule­gać. Szy­b­ki powrót do formy i fan­tasty­cznego wyglą­du wcale nie musi odby­wać się kosztem dziec­ka.

Beautiful baby girl sleeping

Wiemy, że ter­az spadło na ciebie mnóst­wo nowych obow­iązków. Częś­ci z nich pewnie nawet się nie spodziewałaś. Co więcej, łat­wo o zniechęce­nie, kiedy nie możesz nawet naprawdę się wys­pać. Pomyśl jed­nak: czy nie poczułabyś się lep­iej, gdy­byś przy­na­jm­niej szy­bko odzyskała atrak­cyjny wygląd?

Wygo­da to cza­sem po pros­tu pójś­cie na łatwiz­nę

Oczy­wiś­cie chodze­nie w dresach i sze­ro­kich bluzach oraz brak mak­i­jażu mają swo­je zale­ty. Nie tracisz cza­su na siebie i możesz w pełni skon­cen­trować się na dziecku. Jest ci wygod­nie. Nie musisz prze­j­mować się, że nies­forny maluszek czymś cię ubrudzi, bo nie zależy ci na prezencji. Z drugiej strony, czy to wszys­tko nie jest demo­ty­wu­jące i czy nie odd­ala cię od powro­tu do życia towarzyskiego?

Nie zapom­nij o ruchu

Zacznij od prostych czyn­noś­ci, które nie wyma­ga­ją dużego zaan­gażowa­nia, a efekt może prze­ros­nąć two­je oczeki­wa­nia. Jed­ną z nich jest akty­wność fizy­cz­na. Na pewno tak czy inaczej wychodzisz na spac­ery z maleńst­wem. Zami­ast powol­nego, rozleni­wionego chodu postaw na szy­b­ki, zde­cy­dowany marsz. Jeśli chodzisz po parku, załóż sportowy strój i co jak­iś czas zatrzy­muj się, aby wykon­ać kil­ka skłonów czy paja­cyków. Do tego dołóż poran­ną albo/i wiec­zorną gim­nastykę.

Wystar­czy kil­ka kos­me­tyków

Poza tym stwórz swój niezbęd­nik kos­me­ty­czny. Ogranicz ilość uży­wanych pro­duk­tów do tych, które po pier­wsze nie zagraża­ją maleńst­wu, a po drugie najko­rzyst­niej pod­kreśla­ją two­je atu­ty. Wybierz odpowied­nie, czyli nie zaw­ier­a­jące parabenów, kos­me­ty­ki do włosów i ciała, antyper­spi­rant Gar­nier (bez alu­mini­um), nat­u­ral­ny pod­kład i pud­er. Na koniec muśnij rzęsy tuszem, delikat­nie wymod­eluj twarz, a usta pod­kreśl połyskli­wym bal­samem. To wszys­tko zajmie kil­ka chwil, a już zde­cy­dowanie odmieni twój wygląd.

Aby dopełnić całoś­ci, zrzuć dresy i załóż coś nieco bardziej wyszukanego. Jeśli jeszcze nie pozbyłaś się ciążowych kilo­gramów, możesz postaw­ić na leg­gin­sy i luźniejszą górę. Dodaj do tego biżu­ter­ię, która pod­kreśli staran­ność two­jego stro­ju.

Powodzenia!

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz