Mini Zoologist

Mini Zoologist

by -
Kolekcja spring/summer 2014 zatytułowana jest Mini Zoologist, a główną inspiracją byli mieszkańcy ogrodu zoologicznego. Jaskrawożółte żyrafy, niebieskie słonie, zabawne jaszczurki i zygzakowate węże – to motywy przewodnie kolekcji, która z pewnością spodoba się każdemu dziecku!

Mini Rodi­ni to szwedz­ka mar­ka, pro­duku­ją­ca chy­ba najbardziej wzorzyste ubran­ka dla dzieci, jakie kiedykol­wiek pow­stały! Mini Zool­o­gist to całkiem spo­ra kolekc­ja — zaprasza­my na spac­er do zoo.

Luźne koszul­ki i t‑shirty, wygodne leg­gin­sy — tak uwiel­biane przez najmłod­szych fanów mody, modne kom­bine­zony i proste princes­ki, a także płaszcze i kurt­ki, ide­al­nych na chłod­niejsze dni. To wszys­tko dzieło Cas­sandry Rhodin — ilus­tra­tor­ki i założy­ciel­ki mar­ki. Artys­t­ka w pro­jek­tach łączy kolorowe i zabawne printy z pros­totą oraz wygodą kro­jów, a także eko­log­icznym przesłaniem, dlat­ego więk­szość pro­jek­tów wyko­nana jest z organ­icznej bawełny.

Let­nia Mini Zool­o­gist to chy­ba jed­na z najbardziej jaskrawych linii mar­ki, ale też najbardziej zbliżona do trady­cji rodziny, z której wywodzi się Cas­san­dra Rhodin. Przod­kiem ilus­tra­tor­ki był Carl Rhodin – znany pod pseudon­imem Brazil Jack — artys­ta i założy­ciel leg­en­darnego Cirkus Brazil Jack. Trady­c­je cyrkowe przetr­wały w rodzinie Rhodin do cza­sów nam współczes­nych, a dla Cas­sandry wspom­nienia z jej dziecińst­wa, spęd­zonego w trupie cyrkowej, są niewycz­er­pal­nym źródłem inspiracji.

Najnowsza kolekc­ja Mini Rodi­ni to kole­jny mod­owy rozdzi­ał w his­torii szwedzkiej mar­ki. Choć pow­stała zaled­wie osiem lat temu, cieszy się zau­faniem i sym­pa­tią rzeszy klien­tów na całym świecie. DNA mar­ki są printy, uwiel­biane przez najmłod­szych! Są kolorowe, śmieszne i na tyle uni­w­er­salne, że moż­na je zestaw­iać w nie­zlic­zoną ilość styl­iza­cji.

Gdzie moż­na kupić najnowszą kolekcję Mini Rodi­ni? Oczy­wiś­cie w butikach mar­ki, rozsianych po Skan­dy­nawii, a także w Lon­dynie czy Paryżu. Najproś­ciej jed­nak zajrzeć do ofic­jal­nego sklepu inter­ne­towego mar­ki – minirodini.com.

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz