Makijaż dla nastolatki

Makijaż dla nastolatki

by -

Dziew­czę­ta zaczy­na­ją się mal­ować coraz wcześniej. Nieste­ty nie zawsze wykony­wany przez nie mak­i­jaż jest stosowny do ich wieku. Nie da się jed­nak wal­czyć z mak­i­jażem wśród młodych kobi­et. Warto za to zapro­ponować im taki make-up, który pod­kreśli ich młodzieńczą urodę, zami­ast ją zasła­ni­ać.

Gład­ka cera
Pod­stawą delikat­nego mak­i­jażu i młodzieńczego wyglą­du jest gład­ka cera. Jeśli mło­da dziew­czy­na zde­cy­du­je się na pod­kład, lep­iej wybrać lek­ki wari­ant, który nie obciąży skóry i nie zat­ka porów. Jeśli nie ma szczegól­nej potrze­by maskowa­nia, lep­iej wybrać krem typu BB, flu­id upięk­sza­ją­cy lub pud­er min­er­al­ny. Do ukry­wa­nia niedoskon­ałoś­ci lep­szy od kryjącego pod­kładu będzie odpowied­nio dobrany korek­tor. Na koś­ci policzkowe moż­na zaap­likować odrobinę rozświ­et­la­jącego pudru i róż do policzków np. May­belline w nat­u­ral­nym – różowym lub brzoskwin­iowym – kolorze.

Delikatne oko
Młode dziew­czę­ta chęt­nie malu­ją się moc­no, nie żału­jąc czarnej kred­ki i ciem­nych cieni. Tym­cza­sem najlepiej, jeśli mło­da oso­ba będzie stosować odcie­nie, które rozpromienią jej spo­jrze­nie. Stosowne będą wszelkiego rodza­ju pastele, odcień nude beige i delikat­na brzoskwinia. Jeśli koniecz­na jest kres­ka na powiece, lep­iej wybrać delikat­niejszy kolor – grafit, brąz lub jeden z odcieni zie­leni. Nie należy także prze­sadzać z iloś­cią tuszu na rzęsach. Najlepiej, jeśli po umalowa­niu będą one wyglą­dały względ­nie nat­u­ral­nie.

Nie zapom­i­na­jmy także o brwiach. Nad­mierne ich wyskuby­wanie nie jest wskazane, daje bowiem efekt sztucznoś­ci. Nie wol­no ich jed­nak zostaw­ić samopas. Dobrze pozbyć się tych włosków, które wys­ta­ją z szeregu, a resztę przeczesać i wygładz­ić. W razie potrze­by brwi moż­na nieco pod­kreślić – najlepiej przy uży­ciu cieni do brwi – oraz utr­wal­ić całość spec­jal­nym woskiem lub żelem.

Nat­u­ralne usta
Młode oso­by prefer­u­ją na usta raczej bal­samy ochronne i błyszczy­ki. O ile te ostat­nie nie są w inten­sy­wnych kolorach, są to wybo­ry bard­zo dobre, ponieważ nie tylko zapew­ni­a­ją nat­u­ral­ny i delikat­ny wygląd stosowny dla młodej oso­by, lecz także zapew­ni­a­ją ustom pielę­gnację i utrzy­mu­ją właś­ci­wy poziom naw­ilże­nia. Jeśli jed­nak nas­to­lat­ka prag­nie sięgnąć po jakąś pomad­kę, lep­iej wybrać matową szminkę w kolorze beżowym, łoso­siowym, beżowo-różowym. Im bardziej nat­u­ral­ny będzie rezul­tat, tym lep­iej.

PODOBNE ARTYKUŁY

BRAK KOMENTARZY

Dodaj komentarz